Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kalendarium - grudzień, styczeń

19.02.2014

Kalendarium prawne na grudzień i styczeń.

 

13.12.2013

zostało
ogłoszone

 

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2013 r. poz. 1009)

Obwieszczenie zawiera wykazy opublikowanych Polskich Norm według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. wprowadzających europejskie normy zharmonizowane. Załącznik nr 4 do obwieszczenia zawiera wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą budowlaną 89/106/EWG wdrożoną ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

20.12.2013

weszło

w życie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii (Dz.U. z 2013 r. poz. 1599)

Rozporządzenie przedłuża okres obowiązywania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii (Dz.U. Nr 21, poz. 112) do dnia 30 czerwca 2014 r. Związane jest to z przyjęciem przez Komisję Europejską w dniu 28 czerwca 2013 r. wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz.Urz. UE C 209 z dnia 23 lipca 2013 r., s. 1), dających możliwość przedłużenia obowiązywania do dnia 30 czerwca 2014 r. obecnych programów pomocowych na lata 2007–2013, na podstawie których jest udzielana pomoc regionalna.

 

24.12.2013

weszła

w życie

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1473)

Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zmiana przepisów ustawy ma na celu wzmocnienie praw podwykonawców w zamówieniach publicznych, szczególnie podwykonawców robót budowlanych. Zdefiniowane zostało pojęcie „umowy o podwykonawstwo”. Rozszerzono katalog informacji zamieszczanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia o informacje dotyczące zasad, wymagań i warunków w zakresie podwykonawstwa. Zamawiający będzie mógł zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi albo prac związanych z rozmieszczeniem lub instalacją w ramach zamówienia na dostawy. Ponadto zamawiający będzie posiadał uprawnienie do żądania od wykonawcy wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca się powoła w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W szczegółowy sposób zostały uregulowane kwestie dotyczące warunków realizacji zamówień na roboty budowlane o terminie wykonania dłuższym niż 12 miesięcy, służące zwiększeniu płynności wykonawców, podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz gwarancji terminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców.

27.12.2013

weszło

w życie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. z 2013 r. poz. 1530)

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Akt prawny określa  informacje, jakie powinny być zawarte w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych, przekazywanym przez zamawiającego Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Niniejsze rozporządzenie zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. o tym samym tytule (Dz.U. Nr 155, poz. 1110 z późn. zm.), które straciło moc prawną.

 

31.12.2013

weszły

w życie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1665)

Rozporządzenie przedłuża okres obowiązywania rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. Nr 214, poz. 1661) do dnia 30 czerwca 2014 r.

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2013 r. poz. 1551)

Akt prawny zmienia rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454). Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do obowiązujących obecnie przepisów prawa krajowego i unijnego, harmonizacja zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków z innymi zbiorami danych, zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), oraz ujednolicenie zbiorów danych zawartych w powiatowych bazach danych ewidencji gruntów i budynków. W nowelizowanym rozporządzeniu zmodyfikowano definicje pojęć „osoba” i „budynek” oraz dodano definicje nowych pojęć: „baza danych ewidencyjnych”, „granica działki ewidencyjnej”, „izba”, „kondygnacja”, „kondygnacja nadziemna” oraz „kondygnacja podziemna”. Zmiany dotyczą także m.in. zakresu informacji gromadzonych w ewidencji gruntów i budynków, ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych, oznaczania punktów granicznych, wykazywania pola powierzchni działek ewidencyjnych, sposobu oznaczania działek ewidencyjnych. Rozszerzono krąg podmiotów, które powinny być zawiadamiane o zmianach danych ewidencyjnych. Określono sposób udostępniania wypisów, wyrysów i kopii dokumentów operatu ewidencyjnego, treść wypisów i wyrysów, a także treść klauzul zamieszczanych na tych dokumentach. Doprecyzowano zasady przeprowadzania okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych oraz aktualizacji operatu ewidencyjnego po przeprowadzeniu tej weryfikacji. Doprecyzowano katalog rodzajów budynków, które nie podlegają obowiązkowi uwidaczniania w ewidencji gruntów i budynków. Zmiany obejmują także kwestie związane z zasadami zaliczania gruntów do rodzajów użytków gruntowych oraz zasadami tworzenia działek ewidencyjnych w odniesieniu do gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym zajętych pod drogi i linie kolejowe. Przyjęto format GML jako format wymiany i udostępniania zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości.

Paragraf 1 pkt 30 lit. a) tiret drugie rozporządzenia nowelizującego wejdzie w życie z dniem 17 grudnia 2016 r.

1.01.2014

weszły

w życie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1667)

Niniejsze rozporządzenie zasadniczo powtarza postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz.U. Nr 246, poz. 1795), które przestało obowiązywać z dniem 31 grudnia 2013 r. Nowe rozporządzenie umożliwia udzielanie przedsiębiorcom regionalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. Akt prawny zawiera listę inwestycji z zakresu ochrony środowiska, na które może być przyznana pomoc, oraz określa formy pomocy.

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1692)

Rozporządzenie, które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), określa, że średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249. Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia straciło moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. o tym samym tytule (Dz.U. Nr 282, poz. 1650). Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1727)

Rozporządzenie przedłuża okres obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232, poz. 1548 z późn. zm.) do dnia 30 czerwca 2014 r.

 

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1735)

Rozporządzenie, które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), określa kwoty wartości zamówień (dla dostaw lub usług oraz dla robót budowlanych) oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia straciło moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. o tym samym tytule (Dz.U. Nr 282, poz. 1649 z późn. zm.). Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

4.01.2014

weszło

w życie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz.U. z 2014 r. poz. 5)

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r.  w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz.U. Nr 148, poz. 886). Zmiana polega na zastosowaniu dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonych w pasie drogowym dróg krajowych, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, odrębnych preferencyjnych stawek opłat.

19.01.2014

weszła

w życie

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40)

Ustawa zastępuje ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. Nr 169, poz. 1419 z późn. zm.), której niekonstytucyjność 24 przepisów stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 lipca 2012 r. (sygn. akt K 8/2010). Ustawa określa nowe zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, prawa i obowiązki działkowców, zasady ich zrzeszania się oraz zadania organizacji działkowców. Akt prawny wprowadza nową formę organizacji działkowców –  stowarzyszenia ogrodowe, do których będą miały odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Do zadań stowarzyszeń ogrodowych należeć będzie podział gruntu na teren ogólny i działki, budowa infrastruktury ogrodowej oraz zagospodarowanie rodzinnych ogródków działkowych. Stowarzyszenia ogrodowe zobowiązane będą do uchwalenia regulaminu ROD i sprawowania nadzoru nad jego przestrzeganiem. Ustawa przewiduje, że działkowcy będą korzystać z działki na podstawie umowy dzierżawy działkowej zawartej ze stowarzyszeniem ogrodowym. Z dniem wejścia w życie nowej ustawy Polski Związek Działkowców stał się stowarzyszeniem ogrodowym i zachował osobowość prawną, natomiast dotychczasowi członkowie PZD stali się członkami stowarzyszenia ogrodowego.

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. wprowadza zmiany w innych obowiązujących ustawach, w tym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 1409). Zmiana ustawy – Prawo budowlane dotyczy art. 29 ust. 1 pkt 4, który zawierał zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (wymagane zgłoszenie) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych, wiążąc je m.in. z powierzchnią zabudowy altan i obiektów gospodarczych oraz miejscem położenia działki (miasto – poza granicami miasta). W wyniku nowelizacji zwolnienie dotyczy altan i obiektów gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m²  oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, znajdujących się na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych, niezależnie od miejsca ich położenia.

Aneta Malan-Wijata

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube