Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Geothermal energy - heat from within the Earth

10.02.2014

Posłuchaj: Pobierz:

In fact, there is nothing new about the concept of harnessing the heat trapped underground. Naturally occurring hot water has been known for thousands of years. Even the ancient Romans and Chinese as well as native Americans used them for bathing and healthcare. Today, geothermal energy seems a very promising solution among the renewable energy sources and, therefore, has been getting more and more attention worldwide.

What is geothermal energy?

Five thousand kilometres below our feet the temperature reaches 6,000°C, so it is almost as hot as the Sun. It happens mainly because of the slow decay of radioactive elements at the centre of the Earth. As you go closer to the surface, the temperature falls, but even 3 metres below the crust it is around 10 to 16°C. The Earth’s heat may also escape through its surface in the shape of volcanoes, geysers and hot springs.

 

How can geothermal energy be used?

Geothermal water found at relatively shallow depths can be piped directly into buildings for heating homes, flats and workplaces in the winter and cooling them in the summer. Besides, it finds application in drying agricultural and industrial products, in greenhouses, fish farming, mushroom growing, heating the soil,  and even de-icing roads. One also needs to remember about the therapeutic use of thermal water rich in salts and minerals, mostly for balneotherapy and recreation. Finally, deep geothermal systems can generate electricity from water heated far underground to create steam that drives turbines.

 

What are the benefits of this kind of energy?

First of all, it is a clean, efficient and renewable energy source. Using geothermal energy, we are no longer faced with the problem of fossil fuel burning – a considerable threat to human health and the environment. It is estimated that Poland emits about 360 million tonnes of CO2 each year. One possible solution would be to build geothermal power plants that emit only excess steam and very few trace gases. Since they are usually the size of a football pitch, they also take up less land than traditional power plants. In addition, geothermal energy seems now a competitively priced alternative. For example, using a heat pump for domestic heating provides significant savings on electricity, which helps to quickly recoup the cost of installing and running the system.

In our country, geothermal energy is still not used on a large scale, though – according to the experts – geothermal deposits, in smaller or larger amounts, cover almost 80% of Poland’s area. They emphasize that if they all were used, they would provide about 30% of national energy needs. The future of geothermal energy in Poland, however, looks bright. As a member of the European Union, Poland has committed itself to raising the share of renewable energy sources to 20% by 2020.   

 

Magdalena Marcinkowska

 

GLOSSARY:

to harness – wykorzystywać

underground – tu: pod ziemią

renewable energy source – odnawialne źródło energii

decay – rozpad

radioactive elements – pierwiastki promieniotwórcze

the Earth’s crust – skorupa ziemska

hot spring – gorące źródło

shallow – płytki, niski (np. o schodach)

to pipe (i.e. to pipe water into a house) – doprowadzać (rurami), np. doprowadzać wodę do domu

agricultural – rolniczy

greenhouse – szklarnia

fish farming – hodowla ryb

to de-ice – odladzać, odmrażać

to generate electricity – wytwarzać energię elektryczną

steam – para (wodna)

clean – tu: bezpieczny dla środowiska, niezanieczyszczający środowiska naturalnego

fossil fuel burning – spalanie paliw kopalnych

power plant (also power station) – elektrownia

competitively priced – konkurencyjny cenowo

savings – oszczędności

on a large scale – na dużą skalę

deposit (i.e. coal/gas/oil deposits) – złoże (np. złoża węgla/ropy naftowej/gazu)

to look bright – przedstawiać się optymistycznie

to commit oneself – zobowiązywać się

 

© Aurielaki - Fotolia.com

 

Tłumaczenie

Energia geotermalna – ciepło z wnętrza Ziemi

Wykorzystywanie ciepła drzemiącego pod powierzchnią ziemi to właściwie żadna nowość. Naturalnie występujące gorące wody termalne znane są ludziom od tysięcy lat. Już starożytni Rzymianie i Chińczycy, a także Indianie stosowali je do kąpieli i zabiegów leczniczych. Dziś energia geotermalna, będąc bardzo obiecującym rozwiązaniem wśród odnawialnych źródeł energii, zyskuje na popularności na całym świecie.

Czym jest energia geotermalna?

5 tysięcy kilometrów pod naszymi stopami temperatura sięga 6000°C, a więc jest prawie tak wysoka, jak ta na Słońcu. Dzieje się tak głównie za sprawą powolnego rozpadu pierwiastków promieniotwórczych w głębi Ziemi. Im bliżej powierzchni, tym niższa temperatura; jednak nawet 3 metry pod skorupą ziemską wynosi ona od 10 do 16°C. Ciepło „z Ziemi” może też wydostać się na jej powierzchnię w postaci wulkanów, gejzerów lub gorących źródeł. 

W jaki sposób można wykorzystać energię geotermalną?

Wody geotermalne zlokalizowane na stosunkowo niewielkich głębokościach mogą zostać doprowadzone bezpośrednio do budynków, zimą zapewniając ogrzewanie domów, mieszkań i zakładów pracy, a latem – ich chłodzenie. Poza tym znajdują zastosowanie w suszeniu produktów rolnych i przemysłowych, w szklarniach, w hodowli ryb, uprawie grzybów, do podgrzewania gleby, a nawet odladzania jezdni. Należy pamiętać też o leczniczym wykorzystaniu wód termalnych, bogatych w sole i minerały,  głównie w balneoterapii i rekreacji. Wreszcie, głębokie systemy geotermalne mogą wytwarzać energię elektryczną z wody ogrzanej głęboko pod ziemią tak, że utworzona para napędza z kolei turbiny.

Jakie korzyści niesie zastosowanie tego rodzaju energii?

Przede wszystkim jest to bezpieczne dla środowiska, wydajne i odnawialne źródło energii. Stosując energię geotermalną, pozbywamy się problemu spalania paliw kopalnych – poważnego zagrożenia dla naszego zdrowia i środowiska. Szacuje się, że Polska emituje do atmosfery rocznie około 360 mln ton dwutlenku węgla. Jednym z możliwych rozwiązań byłaby więc budowa elektrociepłowni geotermalnych, które emitują jedynie nadmiar pary wodnej oraz śladowe ilości gazów. Jako że zwykle są one rozmiarów boiska piłkarskiego, zajmują także mniej miejsca niż tradycyjne elektrownie. W dodatku energia geotermalna wydaje się dość konkurencyjną cenowo alternatywą. Przykładowo, wykorzystując pompę ciepła do ogrzewania domu, uzyskamy znaczne oszczędności energii elektrycznej, co pozwoli dość szybko zamortyzować koszty instalacji i uruchomienia systemu.

W naszym kraju energia geotermalna wciąż jeszcze nie jest wykorzystywana na szeroką skalę, chociaż – jak twierdzą eksperci – złoża wód geotermalnych występują w mniejszych lub większych ilościach na niemal 80% powierzchni Polski. Podkreślają, że gdyby wszystkie zostały wykorzystane, zaspokoiłyby około 30% krajowego zapotrzebowania energetycznego. Przyszłość geotermii w Polsce rysuje się jednak w jasnych barwach. Polska, jako członek Unii Europejskiej, zobowiązała się bowiem do zwiększenia udziałów odnawialnych źródeł energii do 20% do 2020 roku.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube