Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kalendarium - styczeń, luty

13.03.2014

Kalendarium prawne na styczeń i luty.

 

10.01.2014

zostało
ogłoszone

 

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitegotekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie autostrad płatnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 45)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych.

16.01.2014

zostało
ogłoszone

 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 81)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

 

22.01.2014

zostało
ogłoszone

 

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

25.01.2014

weszła

w życie

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2014 r. poz. 47)

Ustawa nowelizuje art. 402 ust. 6  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) określający podział dochodów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów. Zmiana powyższego przepisu polega na skreśleniu zapisu, zgodnie z którym w przypadku gminy należącej do związku międzygminnego, którego zadaniem statutowym jest gospodarka odpadami, wpływy należne gminie stanowiły wyłączny dochód budżetu tego związku międzygminnego i były przeznaczone na jego cele statutowe.

 

31.01.2014

weszło

w życie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 14 listopada 2013 r. w miejscowości Janków Przygodzki w gminie Przygodzice (Dz.U. z 2014 r. poz. 149)

Zgodnie z rozporządzeniem szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych określone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. Nr 84, poz. 906 z późn. zm.) mają zastosowanie do obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 14 listopada 2013 r. w miejscowości Janków Przygodzki. Niniejsze rozporządzenie będzie obowiązywało do dnia 31 stycznia 2016 r.

 

06.02.2014

weszło

w życie

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie dotacji na badania archeologiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 110)

Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na badania archeologiczne prowadzone ze względu na planowane albo realizowane:

- roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;

 

- roboty ziemne lub zmianę charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co może doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego.

Akt prawny określa także warunki i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na wykonanie dokumentacji badań archeologicznych, o których mowa wyżej. Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. o tym samym tytule (Dz.U. Nr 64, poz. 396).

 

weszło

w życie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 111)

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.). Akt prawny określa rodzaje urządzeń technicznych lub urządzeń mogących stwarzać, inne niż określone w art. 4 pkt 1 ustawy o dozorze technicznym, zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, podlegające dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej.

 

12.02.2014

weszło

w życie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 186)

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.). Zmiany dotyczą § 140 rozporządzenia, który określa warunki, jakim powinna odpowiadać infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiązana z drogą. Doprecyzowano, że infrastruktura ta nie może wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym. Ponadto dodano przepisy stanowiące, że telekomunikacyjna linia kablowa i kanalizacja kablowa mogą być umieszczone w pasie drogowym poza terenem zabudowy w przypadku braku kanału technologicznego zlokalizowanego wzdłuż danego odcinka drogi publicznej albo braku wolnych zasobów w tym kanale. Infrastruktura liniowa napowietrzna i podziemna przebiegająca wzdłuż drogi poza pasem drogowym powinna być zlokalizowana w taki sposób, aby nie wpływała negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym, a wykopy pod tą infrastrukturą nie naruszały granicy pasa drogowego.

22.02.2014

weszło

w życie

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. z 2014 r. poz. 176)

Rozporządzenie określa sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych, a także wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej. Niniejsze rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. o tym samym tytule (Dz.U. Nr 143, poz. 1396). Nowe rozporządzenie dostosowuje przepisy dotyczące nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii do nowych przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829). Nowelizacją wprowadzono przepisy ułatwiające dostęp do samodzielnego wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

 

Aneta Malan-Wijata

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube