Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Nowy standard energetyczny budynków - w świetle zmiany w przepisach techniczno-budowlanych - cz. I

10.04.2014

Wchodzące w życie zmiany mają bardzo duże znaczenie dla projektowania budynków oraz komfortu użytkowników. Skutkować będą zwiększeniem kosztów projektowania i budowy.

Wskaźnik EP wyraża wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną niezbędną do zaspokajania potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, odniesioną do 1 m2 powierzchni użytkowej, podaną w kWh/(m2rok). Wskaźnik EP stanowi ilościową  ocenę zużycia energii.

 

1 stycznia 2014 r. weszły w życie kolejne zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – (WT). Celem zmian było uwzględnienie potrzeb implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która stanowi rozszerzenie wdrożonej w Polsce, w ostatnich latach, dyrektywy 2002/91/WE w tej samej sprawie.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 926), wprowadza zmiany w przepisach:

- w dziale IV Wyposażenie techniczne budynków rozdziale 6 Wentylacja i klimatyzacja;

- w dziale X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna;

- załączniku nr 1 Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu;

- załączniku nr 2 Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii.

 

© charles taylor - Fotolia.com

 

Zmiany mają wpływ na obowiązujący standard energetyczny budynków nowo wznoszonych oraz przebudowywanych,dla których ustalono odrębne regulacje w § 328  ust. 1a WT. Zgodnie z § 2 ust. 1, 2 i 3a WT, definiującym zakres obowiązywania WT, zmiany przepisów odnoszą się także do budynków, w których następuje zmiana sposobu użytkowania, ich rozbudowa lub nadbudowa. Należy podkreślić, iż zgodnie z ust. 3a § 2 przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2 wymagania zmienionego standardu energetycznego muszą być bezwzględnie spełnione w sposób określony w rozporządzeniu, bez możliwości zastosowania innych rozwiązań równoważnych. 

Zmiany w projektowaniu rzutują na wynik oceny zaprojektowanego i zrealizowanego standardu energetycznego, wynik oceny jest wyrażany w świadectwie charakterystyki energetycznej.

 

Tab. 1 Sumaryczna wartość wskaźnika EP dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wielorodzinnego

Lp.

 

Rodzaj budynku

 

Sumaryczne maksymalne wartości
wskaźnika EP [kWh/(m2· rok)]

 

od 1 stycznia 2014 r.

 

od 1 stycznia 2017 r.

 

od 1 stycznia 2021 r.*)

 

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody [kWh/(m2· rok)]

 

1.

 

Budynek mieszkalny:

a) jednorodzinny

b) wielorodzinny

 

 

120

105

 

95

85

 

70

65

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPC na potrzeby chłodzenia [kWh/(m2· rok)]**)

 

2.

 

Budynek mieszkalny:

a) jednorodzinny

b) wielorodzinny

 

 

ΔEPC = 10·Af,C/Af

 

ΔEPC = 10·Af,C/Af

 

ΔEPC = 5·Af,C/Af

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPL na potrzeby oświetlenia [kWh/(m2· rok)] w zależności od czasu działania oświetlenia w ciągu roku t0***)

 

3.

 

Budynek mieszkalny:

a) jednorodzinny

b) wielorodzinny

 

ΔEPL = 0

 

ΔEPL = 0

 

ΔEPL = 0

*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

**Jeżeli budynek posiada instalację chłodzenia, w przeciwnym przypadku ΔEPC = 0 kWh/(m2· rok).

***) Jeżeli w budynku należy uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku ΔEPL = 0 kWh/(m2· rok)

gdzie:Af – powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku [m2 ],Af,C – powierzchnia użytkowa chłodzona budynku [m2].

 

Elementy nowego standardu energetycznego budynków

Wprowadzone zmiany przepisów WT redefiniują ustalony standard energetyczny budynków, określony wcześniejszą zmianą WT z dnia 6 listopada 2008 r., która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2009 r. Obecnie, zgodnie z nowym podejściem, od 1 stycznia 2014 r. projektowane budynki powinny spełniać jednocześnie:

Wymaganie ogólne, w postaci nieprzekraczania dopuszczalnego wskaźnika EP [kWh/(m2·rok)], określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również do oświetlenia wbudowanego. Podstawą do wyznaczenia wskaźnika EP są ustalenia rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

 

Tab. 2 Cząstkowe wskaźniki EP dla poszczególnych typów budynków o różnych funkcjach

Rodzaj budynku

 

Cząstkowe maksymalne wartości
wskaźnika EPH+W  na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej [kWh/(m2
·rok)]

 

od 1 stycznia 2014 r.

 

od 1 stycznia 2017 r.

 

od 1 stycznia 2021 r.*)

 

Budynek mieszkalny:

a) jednorodzinny

b) wielorodzinny

 

120

105

 

95

85

 

70

65

Budynek zamieszkania zbiorowego

 

95

 

85

 

75

 

Budynek użyteczności publicznej:

a) opieki zdrowotnej

b) pozostałe

 

390

65

 

290

60

 

190

45

Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny

 

110

 

90

 

70

 

*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

 

 

Wymagania cząstkowe, w postaci dopuszczalnych wskaźników izolacyjności cieplnej, dopuszczalnej maksymalnej powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych o współczynniku nie mniejszym niż 0,9 W/(m2·K), dopuszczalnego współczynnika przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych dla okresu letniego, dopuszczalnej wartości współczynnika temperaturowego, dopuszczalnej szczelności na przenikanie powietrza.

Zupełnym novum w historii legislacji związanej z WT jest wprowadzenie terminarza czasowego zaostrzania wymagańw przedziałach: 1) od 1 stycznia 2014 r.; 2) od 1 stycznia 2017 r.; 3) od 1 stycznia 2021 r., w podziale na typu budynków, zgodnie z ich przeznaczeniem. Odrębnie potraktowano budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością (bez względu na typ budynku), ustalając wcześniejszą datę wprowadzenia zaostrzenia wymagań od 1 stycznia 2019 r. Oczekuje się, iż takie stopniowe zaostrzanie wymagań techniczno-budowlanych, określone w sposób wyprzedzający, powinno złagodzić skutki wprowadzenia, dając szansę wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego na odpowiednie się przygotowanie.

 

Tab. 3 Sumaryczna wartość wskaźnika EP dla budynku użyteczności publicznej

Lp.

 

Rodzaj budynku

 

Sumaryczne maksymalne wartości wskaźnika
EP [kWh/(m2
·rok)]

 

od 1 stycznia 2014 r.

 

od 1 stycznia 2017 r.

 

od 1 stycznia 2021 r.*)

 

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W  na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody [kWh/(m2· rok)]

 

1.

 

Budynek użyteczności publicznej:

- opieki zdrowotnej

- pozostałe (kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim, wodnym śródlądowym, budynek biurowy, budynek socjalny)

 

390

65

 

290

60

 

190

45

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPC na potrzeby chłodzenia [kWh/(m2 · rok)]**)

 

2.

 

Budynek użyteczności publicznej jw.

 

ΔEPC =25·Af,C/Af

 

ΔEPC = 25·Af,C/Af

 

ΔEPC = 25·Af,C/Af

 

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPL na potrzeby oświetlenia [kWh/(m2· rok)] w zależności od czasu działania oświetlenia
w ciągu roku t0***)

 

3.

 

Budynek użyteczności publicznej jw.

 

dla t0< 2500

ΔEPL = 50

dla t0 ≥ 2500

ΔEPL = 100

dla t0< 2500

ΔEPL = 50

dla t0 ≥ 2500

ΔEPL = 100

dla t0< 2500

ΔEPL = 25

dla t0 ≥ 2500

ΔEPL = 50

*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

**)  Jeżeli budynek posiada instalację chłodzenia, w przeciwnym przypadku ΔEPC = 0 kWh/(m2· rok).

***) Jeżeli w budynku należy uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku ΔEPL = 0 kWh/(m2· rok), gdzie: Af – powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku [m2], Af,C – powierzchnia użytkowa chłodzona budynku [m2].

 

W tabelach przedstawiono sumaryczne wartości wskaźnika EP, ustalone dla poszczególnych typów budynków o różnych funkcjach użytkowych, oraz ich cząstkowe odpowiedniki, uwzględniające potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz oświetlenia. Trafność dobranych rozwiązań budowlanych i technicznych ma zasadniczy wpływ na ostateczną projektowaną sumaryczną wartość wskaźnika EP i będzie decydować o wyniku oceny energetycznej sporządzanej dla wzniesionego budynku, który powinien spełniać co najmniej wymagania minimalne ustalone w WT, w tym także dotyczące higieny i zdrowia. 

Z tab. 1 wynika, iż w WT ustalono wymagania dla budynków mieszkalnych z instalacją klimatyzacji oraz bez niej. Ustalono niższy wskaźnik cząstkowy na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody dla budynku wielorodzinnego aniżeli dla budynku jednorodzinnego.

 

Tab. 4 Sumaryczna wartość wskaźnika EP dla budynku zamieszkania zbiorowego

Lp.

 

Rodzaj budynku

 

Sumaryczne maksymalne wartości wskaźnika EP [kWh/(m2· rok)]

 

od 1 stycznia 2014 r.

 

od 1 stycznia 2017 r.

 

od 1 stycznia 2021 r.*)

 

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody [kWh/(m2· rok)]

 

1.

 

Budynek  zamieszkania zbiorowego, jak: hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny, wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe

 

95

 

85

 

75

 

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPC  na potrzeby chłodzenia [kWh/(m2· rok)]**)

 

2.

 

Budynek zamieszkania zbiorowego jw.

 

ΔEPC = 25·Af,C/Af

 

ΔEPC = 25·Af,C/Af

 

ΔEPC = 25·Af,C/Af

 

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPL na potrzeby oświetlenia [kWh/(m2· rok)] w zależności od czasu działania oświetlenia
w ciągu roku t0***)

 

3.

 

Budynek  zamieszkania zbiorowego jw.

 

dla t0< 2500

ΔEPL = 50

dla t0 ≥ 2500

ΔEPL = 100

dla t0< 2500

ΔEPL = 50

dla t0 ≥ 2500

ΔEPL = 100

dla t0< 2500

ΔEPL = 25

dla t0 ≥ 2500

ΔEPL = 50

*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

**)  Jeżeli budynek posiada instalację chłodzenia, w przeciwnym przypadku ΔEPC = 0 kWh/(m2·rok).

***) Jeżeli w budynku należy uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku ΔEPL = 0 kWh/(m2·rok), gdzie: Af – powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku [m2], Af,C – powierzchnia użytkowa chłodzona budynku [m2].

 

Porównując przedstawione w tab. 2 wartości cząstkowe wskaźnika EP, ustalone dla różnych typów budynków, z wartościami ustalonymi dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, widać wyraźnie, że najostrzejsze wymagania postawione zostały dla budynków użyteczności publicznej, wyłączając z nich jedynie  budynki opieki zdrowotnej. Tendencja malejąca wskaźnika na przestrzeni lat 2014–2021 jest najbardziej widoczna na przykładzie budynków opieki zdrowotnej, co powodować będzie odpowiednie wyzwanie projektowe dla projektantów takich obiektów.

 

Tab. 5 Sumaryczna  wartość wskaźnika EP dla budynku gospodarczego, magazynowego i produkcyjnego

Lp.

 

Rodzaj budynku

 

Sumaryczne maksymalne wartości wskaźnika
EP [kWh/(m2·rok)]

 

od 1 stycznia 2014 r.

 

od 1 stycznia 2017 r.

 

od 1 stycznia 2021 r.*)

 

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody [kWh/(m2·rok)]

 

1.

 

Budynek gospodarczy, magazynowy, produkcyjny

 

110

 

90

 

70

 

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPC  na potrzeby chłodzenia [kWh/(m2· rok)]**)

 

2.

 

Budynek gospodarczy, magazynowy, produkcyjny

 

ΔEPC =10·Af,C/Af

 

ΔEPC =10·Af,C/Af

 

ΔEPC = 5·Af,C/Af

 

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPL na potrzeby oświetlenia [kWh/(m2· rok)] w zależności od czasu działania oświetlenia
w ciągu roku t0***)

 

3.

 

Budynek gospodarczy, magazynowy, produkcyjny

 

dla t0< 2500

ΔEPL = 50

dla t0 ≥ 2500

ΔEPL = 100

dla t0< 2500

ΔEPL = 50

dla t0 ≥ 2500

ΔEPL = 100

dla t0< 2500

ΔEPL = 25

dla t0 ≥ 2500

ΔEPL = 50

*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

**)  Jeżeli budynek posiada instalację chłodzenia, w przeciwnym przypadku ΔEPC = 0 kWh/(m2·rok).

***) Jeżeli w budynku należy uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku ΔEPL = 0 kWh/(m2·rok), gdzie: Af – powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku [m2], Af,C – powierzchnia użytkowa chłodzona budynku [m2].

 

W przypadku określania granicznego zapotrzebowania energii na chłodzenie, wyrażonego wskaźnikiem ΔEPC, ustalono jednolity poziom tego zapotrzebowania dla  okresu 2014–2021, wprowadzając zróżnicowane podejście do budynków mieszkalnych i pozostałych. W przypadku projektowania instalacji klimatyzacji w budynku mieszkalnym dopiero od 1 stycznia 2021 r. ogranicza się o połowę dopuszczalny wskaźnik ΔEPC w stosunku do wymaganego od 1 stycznia 2014 r.

Analogicznie, jak w przypadku chłodzenia, dopuszczalny cząstkowy wskaźnik ΔEPL na potrzeby oświetlenia ustalony w zależności od czasu działania oświetlenia w ciągu roku: dla t0 < 2500 h/rok i  t0 ≥ 2500 h/rok, przyjęto jednakowy dla wszystkich budynków, tj. zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, gospodarczych, magazynowych i produkcyjnych, zmniejszając go o połowę od 1 stycznia 2021 r. w stosunku do stanu wyjściowego (1 stycznia 2014 r.). 

 

Anna Sas-Micuń

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube