Serwis internetowy inzynierbudownictwa.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.     Zamknij
Biznes / BHP
Drukuj

Siatki bezpieczeństwa

2011-03-29

Jednym ze sposobów ochrony zbiorowej osób pracujących na wysokości oraz skutecznym zabezpieczeniem przed spadaniem z góry przedmiotów (ochrona ciągów komunikacyjnych i chodników) są siatki bezpieczeństwa.


Siatki bezpieczeństwa (asekuracyjne) a siatki zabezpieczające (ochronne)

W budownictwie i pracach montażowych stosowane są różnego rodzaju siatki, których zadaniem jest ochrona lub zabezpieczenie pracowników. Siatki te możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy:

- siatki bezpieczeństwa nazywane siatkami asekuracyjnymi,

- siatki ochronne, zabezpieczające.

Siatki bezpieczeństwa (asekuracyjne) to takie, które spełniają wymogi normy PN-EN 1263­1 i służą do zabezpieczenia ludzi przed upadkiem z wysokości, natomiast siatki ochronne (zabezpieczające) mają chronić ludzi m.in. przed wpływem warunków atmosferycznych, przed spadaniem z góry przedmiotów (np. specjalne daszki ochronne) lub mogą stanowić wygrodzenie stref niebezpiecznych.

 

Siatki bezpieczeństwa mogą być wykorzystywane jako siatki ochronne, ale należy pamiętać, że nie każda siatka ochronna może być siatką bezpieczeństwa.

 

Budowa hali Arena Łódź (archiwum Huck Polska)

 

Podstawa prawna

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Norma PN-EN 1263-1: 2004 Siatki bezpieczeństwa. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa, metody badań.

- Norma PN-EN 1263-2: 2004 Siatki bezpieczeństwa. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalowania siatek bezpieczeństwa.

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

 

Podstawowe typy siatek i ich zastosowanie

Siatki bezpieczeństwa wykonane są z włókien polipropylenowych lub poliamidowych o tak dobranych parametrach, aby w temperaturze między –10°C a +40°C nie pogarszały w istotny sposób swoich właściwości mechanicznych. Siatki te stosuje się w budownictwie i innych robotach montażowych jako:

- zabezpieczenia zbiorowe pracowników przed upadkiem z wysokości;

- zabezpieczenia boczne otwartych krawędzi budowli;

- zabezpieczenia przed upadkiem osoby pracującej na rusztowaniach, pomostach, dro­gach komunikacyjnych usytuowanych ponad 1 m nad poziomem podłoża;

- zabezpieczenia wykopów, otwartych kanałów itp.

Ze względu na sposób wykorzystania norma rozgranicza dwa typy siatek:

1) siatki mocowane w układzie poziomym, w tym siatki typu S i typu T;

2) siatki mocowane w układzie pionowym, w tym siatki typu U i typu V.

 

Siatka bezpieczeństwa typu S – siatka z liną krawędziową zawieszona poziomo.Takie siatki są wykorzystywane w zabezpieczaniu prac przy wykonywaniu robót dachowych i na konstrukcjach szkieletowych hal oraz otworów w stropach budynków. Aby spełnić wymagania normy, siatka taka powinna mieć minimalną powierzchnię 35 m2 oraz najmniejszy bok nie krótszy niż 5 m. Siatka powstrzymuje upadek nawet z 6 m. Należy jednak pamiętać, że powinna być umieszczona jak najwyżej, aby minimalizować nie tylko skutek, ale również długość spadania. Podczas doboru siatek należy uwzględniać także przestrzeń pod siatką potrzebną do powstrzy­mania upadku (ugięcie siatki).

 

 Budowa lotniska we Wrocławiu (archiwum Huck Polska)

 

Siatka bezpieczeństwa typu T – siatka montowana w poziomie na wspornikach wokół obiektu.Siatki tego typu są stosowane do powstrzymywania spadania podczas prac przy krawędziach, gdzie nie można jeszcze zainstalować balustrady. Ich głównym przeznaczeniem jest zabezpieczenie pracy podczas zbrojenia, deskowania na najwyższych kondygnacjach budynku i przy pracach wy­konywanych na dachach o nachyleniu większym niż 20 stopni. Przy szerokości wsporników minimum 3 m siatki powstrzymują upadek nawet z wysokości 6 m, dlatego mocowane są zwykle do stropu lub elewacji na niższej kondygnacji, czyli tam gdzie beton uzyskał już wystarczającą wytrzymałość. Ze względu na wysoki koszt konstrukcji wsporniczej dobór tego rozwiązania powinien odbywać się jak najwcześniej, aby już na etapie projektowania uwzględ­nić to rozwiązanie w informacji BIOZ i budżecie inwestycji.

Siatka bezpieczeństwa typu U – siatka rozpięta na specjalnie zaprojektowanych wspornikach (słupkach) pionowych, montowana na krawędziach dachów płaskich lub dachów o nachyleniu do 20 stopni, na krawędziach poziomów roboczych usytuowanych na wysokości, na rusztowaniach oraz stanowiąca wypełnienia balustrad.

Siatka bezpieczeństwa typu V– siatka montowana na specjalnych wysięgnikach wokół budowanego obiektu, zabezpieczająca jednocześnie kilka poziomów roboczych przed upadkiem pracowników poza krawędź stanowiska pracy. Spełnia podobne zadania i wymogi jak siatki mocowane na wspornikach typu T. Zwykle zamocowanie konstrukcji odbywa się do stropów dwóch niższych kondyg­nacji, a dzięki swojej budowie może wystawać ponad naj­wyższą elewację.

 

Zalety siatek bezpieczeństwa

Prawidłowy montaż siatek umożliwia rezygnację z indywidualnych środków ochrony przed upadkiem z wysokości. Dzięki temu osoby pracujące na wysokości mają zapew­nioną całkowitą swobodę ruchów i nie muszą już być krępowane przez szelki i linki za­bezpieczające, toteż siatki zabezpieczające oraz siatki połączone z tkaninami ochronnymi stanowią uniwersalne zabezpieczenie zbiorcze dla pracy i transportu w danym obszarze.

Dobre własności plastyczne siatek oraz ich wysoka wytrzymałość mechaniczna i chemiczna ułatwiają bezpieczne wyłapywanie osób i przedmiotów, przy czym cena siatek jest konkurencyjna w stosunku do rusztowań. Siatki są również łatwe w montażu, transporcie i przechowywaniu.

 

Siatki bezpieczeństwa dostarczane przez producenta muszą bezwzględnie spełniać wymagania normy PN-EN 1263-1. Dokumentem potwierdzającym tę zgodność jest certyfikat wystawiony przez niezależną organizację notyfikowaną. Certyfikat powinien posiadać numer sprawozdania z badań, identyfikować produkt, którego dotyczy. Producent siatek musi wraz z siatkami dostarczyć kopie tego certyfikatu.

 

 Budowa biurowca pl. Grunwaldzki, Wrocław (archiwum Huck Polska)

 

Badania kontrolne

Należy pamiętać, że pod wpływem warunków atmosferycznych, a zwłaszcza działania promieni UV, siatki bezpieczeństwa ulegają procesowi starzenia i tracą swoje właściwości mecha­niczne. Dlatego zaleca się, aby były używane tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Aby ocenić stopień starzenia siatek, należy przeprowadzać ich okresowe badania. Wykonuje się je na podstawie oczek kontrolnych, które są przypięte do siatek. Na każdej siatce bezpieczeństwa znajduje się etykieta i wyżej wskazane oczka kontrolne z plombami. Numery na plombach są takie same jak na etykiecie. Najpóźniej po roku stosowania siatki jedno z oczek kontrolnych musi być wysłane do autoryzowanej jednostki kontrolującej, wskazanej przez dostawcę siatek, w celu potwierdzenia, czy posiadają one prawidłową wytrzymałość na rozerwanie. W przypadku pozytywnego wyniku badań użytkownik otrzymuje nowe plakietki kontrolne z numerem identyfikacyjnym, które przymocowuje na właściwej siatce. Siatka może być teraz użytkowa­na przez kolejny rok. Łączny cykl badań kontrolnych dla każdej siatki przeprowadzany jest przez kolejne trzy lata, co wskazuje na maksymalnie 4-letni okres użytkowania siatki.

 

Platformy robocze

Siatki służące jako platformy robocze muszą spełniać następujące kryteria:

1)  materiał, z którego wykonana jest siatka, odpowiada klasie B1 zgodnie z normą DIN-EN 1263-1, jednak rozstaw oczek nie jest większy niż 45 mm;

2)  siatka jest używana bez sprawdzania oczkiem kontrolnym, zgodnie z przepisem BG „zastosowanie siatek ochronnych” (BGR 179) tylko w okresie 12 miesięcy od daty jej wyprodukowania;

3)  kontrola starzenia, uszkodzeń i zużycia przeprowadzana jest regularnie i dokumentowana protokołem kontrolnym;

4)  gdy siatka nie leży niżej niż 1,5 m pod dolną krawędzią zaplanowanych do wykonania konstrukcji, pochylenie montowanej siatki nie przekracza 20 stopni;

 

Kryteria 1–4 należy uwzględniać już na wstępie – także w zakresie oceny ryzy­ka – jako wymagania konstrukcyjne.

 

5)  zamocowanie siatkowych platform roboczych za pomocą lin i pasów następuje w odstępach co najmniej 50 cm, przy czym liny wykazują minimalną siłę rozrywają­cą 30 kN, a pasy oporowe odpowiadają normie DIN-EN 12195-2 Przyrządy do mo­cowania ładunków na pojazdach drogowych; Bezpieczeństwo; Pasy z włókien sztucznych mocujące ładunki;

6)  pasy napinające użyte jako trawersy są wplecione w płaszczyznę siatek każdorazowo po maksymalnie 10 oczkach;

7)  odstęp siatki pasów poprzecznych maksymalnie 2 x 2 m i odstępie do krawędzi siatki wynoszącym 2 m;

8)  siła naprężająca w pasie trawersowym została wytworzona ręcznie, przy czym należy oczekiwać, że na każdy z punktów oporowych mogą oddziaływać obciążenia hory­zontalne o wartości co najmniej 2,2 kN;

9)  maksymalny zwis siatki przy obciążeniu przez jedną osobę w niekorzystnym miejscu nie może wynosić więcej niż 50 cm;

10) należy przeprowadzić badanie wzrokowe pod kątem uszkodzeń siatki.

 

Należy stosować pasy zgodnie z normą DIN-EN 12195-2 Przyrządy do mocowania ładunków na pojazdach drogowych; Bezpieczeństwo; Pasy z włókien sztucznych mocujące ładunki; informacje o odpowiedniej sile napinającej muszą być udostępnione.

Po naprężeniu pasów napinających następnego dnia zwis może wynosić już tylko 30 cm.

Należy koniecznie wziąć pod uwagę ewentualne rozpięcie siatek bezpieczeństwa w pobliżu elektrycznych przewodów napowietrznych.

Siatki bezpieczeństwa mogą być rozpinane w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych z przewodami gołymi, to jest bez izolacji, w celu wykonania zabezpieczenia na czas prowadzenia robót budowlanych. Należy wówczas stosować odległości określone w § 55 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Podane odległości mierzone są w płaszczyźnie poziomej pomiędzy skrajnym torem linii napowietrznej oraz skrajnym elementem konstrukcji siatki ochronnej najbardziej zbliżonym do toru linii napowietrznej. Należy mieć również na uwadze ewentualne ugięcia siatki pod wpływem obciążenia. Jeżeli nie można zachować odległości poziomych pomiędzy skrajnym torem elektroenergetycznej linii napowietrznej i skrajnym elementem konstrukcji siatki ochronnej, trzeba, w porozumieniu z operatorem systemu dystrybucyjnego, wyłączyć spod napięcia linię napowietrzną, w obrębie której rozpinane są siatki bezpieczeństwa, lub zapewnić inne środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim, takie jak przegrody lub izolację równoważną.

Zaleca się stosowanie siatek w temperaturze od –10°C do +40°C. W tych temperaturach siatki nie pogarszają w istotny sposób swoich właściwości mechanicznych.

Siatki bezpieczeństwa i elementy montażowe powinny być:

- przewożone i składowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie,

- chronione przed działaniem ognia i środków chemicznych (kwasy, ługi, oleje itp.);

- przechowywane w suchych i chłodnych pomieszczeniach magazynowych, z dala od źródeł ciepła (np. grzejniki minimum 5 m);

- zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych;

- skontrolowane każdorazowo przed zamocowaniem pod względem wystąpienia wad dostrzegalnych wizualnie.

Wady mające wpływ na bezpieczeństwo pracy:

- uszkodzenie linii krawędziowej, liny wiążąco-łączącej i liny łączącej – pęknięcie nici liny, nacięcie, przetarcia, rozplecenie liny, uszkodzenia w wyniku działania środków chemicznych lub ognia;

- uszkodzenie siatki bezpieczeństwa – pęknięcia (nici siatki), nacięcia, przetarcia, rozplecenie nici, uszkodzenie obszycia krawędzi siatki, uszkodzenia w wyniku działania środków chemicznych lub ognia;

- uszkodzenie elementów montażowych i kotew – pęknięcia materiału, trwałe odkształcenia, korozja itp.

W przypadku stwierdzenia wad siatek bezpieczeństwa lub pozostałych elementów układu należy bezwzględnie uszkodzone elementy wyłączyć z eksploatacji. O ich naprawie i mo­żliwym dalszym użytkowaniu decyduje kompetentny przedstawiciel producenta.

Siatki bezpieczeństwa mogą być użytkowane bez sprawdzenia oczka kontrolnego tylko 12 miesięcy!

Nie wolno użytkować siatek bezpieczeństwa bez ważnego okresu gwarancji.

 

Dorota Nazim-BałukZaprenumeruj Wypisz się
 

Czwartek
30
Marzec
 Marzec 2017 
Pn Wt Śr Cz Pi So Nd
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
 Imieniny obchodzą dziś:
Leonard, Amadea, Kwiryna, Kwiryn, Mamertyn, Aniela, Litobor, Częstobor, Leonarda, Jan, Mamertyna
Notowanie NBP na dzień 2017-03-30
Nazwa walutyKod walutyKurs średni
bat (Tajlandia)1 THB0.1144
dolar amerykański1 USD3.9402
dolar australijski1 AUD3.0176
dolar Hongkongu1 HKD0.5071
dolar kanadyjski1 CAD2.9539
dolar nowozelandzki1 NZD2.7639
dolar singapurski1 SGD2.8246
euro1 EUR4.2292
forint (Węgry)100 HUF1.3643
frank szwajcarski1 CHF3.9538
funt szterling1 GBP4.8904
hrywna (Ukraina)1 UAH0.1459
jen (Japonia)100 JPY3.5487
korona czeska1 CZK0.1565
korona duńska1 DKK0.5685
korona islandzka100 ISK3.5229
korona norweska1 NOK0.4618
korona szwedzka1 SEK0.4427
kuna (Chorwacja)1 HRK0.5673
lej rumuński1 RON0.9309
lew (Bułgaria)1 BGN2.1624
lira turecka1 TRY1.0819
nowy izraelski szekel1 ILS1.0894
peso chilijskie100 CLP0.5947
peso filipińskie1 PHP0.0785
peso meksykańskie1 MXN0.2106
rand (Republika Południowej Afryki)1 ZAR0.3038
real (Brazylia)1 BRL1.2614
ringgit (Malezja)1 MYR0.8914
rubel rosyjski1 RUB0.0699
rupia indonezyjska10000 IDR2.9590
rupia indyjska100 INR6.0677
won południowokoreański100 KRW0.3528
yuan renminbi (Chiny)1 CNY0.5718
SDR (MFW)1 XDR5.3588
Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, lok. 110, 00-924 Warszawa, tel. 22 551 56 00
KRS 0000192270 (Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS), NIP 525-22-90-483, Kapitał zakładowy 150 000 zł

© Copyright by Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2006-2017
Publikowane artykuły prezentują stanowiska, opinie i poglądy ich Autorów