Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Ceny robót i ich struktura w obiektach mostowych

25.03.2010

W związku z realizacją inwestycji strukturalnych powstają nowe obiekty mostowe i wiadukty. Wiele tych obiektów jest finansowanych ze środków unijnych i wspomaganych przez Bank Światowy. Niezbędne są uregulowania pozwalające na precyzyjne kalkulowanie, sprawdzanie i rozliczanie inwestycji, szczególnie współfinansowanych z programów pomocowych UE.

Mając powyższe na uwadze, strony zawierające umowę na roboty budowlane mogą ułożyć stosunek prawny w tym zakresie według swego uznania, tak aby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się zasadom współżycia społecznego (art. 353¹ k.c. – zasada swobody umów).
Biorąc pod uwagę brak w Polsce odpowiednich rozwiązań prawnych (legislacyjnych), jak też brak inicjatyw stosowania w praktyce choćby części dotychczas stosownych rodzimych ogólnych warunków umów, zamawiający i wykonawcy wykorzystują wzory umów stosowane za granicą. Tym bardziej że warunki finansowania niektórych inwestycji budowlanych nakładają na strony procesu inwestycyjnego taki obowiązek.
Należy zaznaczyć, że przepisy polskiego prawa w warunkach gospodarki rynkowej nie stanowią przeszkody przy wykorzystaniu wzorców umownych stosowanych za granicą.
W Polsce przy zawieraniu umów na roboty budowlane najczęściej stosowane są „Ogólne warunki kontraktowe FIDIC” (zbiór postanowień opracowanych na podstawie międzynarodowych umów o roboty budowlane, a także opartych na doświadczeniach z praktyki budowlanej). Regulują one w sposób kompleksowy proces budowlany, począwszy od przygotowania dokumentacji przetargowej, poprzez złożenie oferty, zawarcie umowy aż do zakończenia przedmiotu umowy.
„Ogólne warunki kontraktowe FIDIC” mogą być wykorzystane do opracowania „Szczegółowych warunków kontraktowych”, które w warunkach gospodarki rynkowej na terenie Polski mogą stanowić prawo i obowiązki stron w zakresie przygotowania i realizacji konkretnej budowy.
Aby spełnić niektóre postanowienia FIDIC w obszarze ustalania wynagrodzenia (wartości umownej), dla określonej inwestycji wskazane jest posiadanie:
- klasyfikacji robót dla jednoznacznej identyfikacji robót,
- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów konstrukcji i robót dla jednoznacznego ustalenia wymagań jakościowych materiałów i elementów konstrukcyjnych,
- przedmiaru robót.
Tabele przedmiaru robót dla budownictwa mostowego powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające elementom rozliczeniowym.
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych – które są projektowane i wykonywane na potrzeby wykonania robót podstawowych, nie są odbierane przez zamawiającego, lecz zanikają po wykonaniu robót podstawowych.
Dla każdej pozycji przedmiaru robót w celu jednoznacznego ustalenia ceny jednostkowej należy podać następujące informacje:
1) numer pozycji przedmiaru;
2) kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z klasyfikacją robót lub z ustaloną indywidualnie systematyką robót;
3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;
4) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej;
5) jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru;
6) ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.
Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Kodowanie robót według klasyfikacji powinno być konsekwentnie stosowane w dokumentacji przetargowej przygotowywanej przez zamawiającego (szczególnie w przedmiarze robót) w kosztorysie inwestorskim i w ofercie wykonawcy robót, jak również w dokumentach prowadzonych na budowie w czasie wykonywania robót i rozliczania po ich zakończeniu.
W artykule przedstawiono klasyfikację robót mostowych (dotyczącą mostów, wiaduktów i estakad), która została opracowana przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJA” na podstawie ustaleń podanych w „Katalogu robót mostowych”, cz. I „Budowa”, wydanego i uaktualnionego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2008 r.
Przy kodowaniu poszczególnych pozycji klasyfikacji przyjęto zasadę, że każdy obiekt mostowy podzielony jest na:
- części obiektu lub wydzielone rodzaje robót,
- elementy konstrukcyjne lub grupy robót,
- elementy rozliczeniowe,
- warianty elementów rozliczeniowych.
Od 2010 r. omawiana klasyfikacja będzie podstawą kodowania robót mostowych w wydawnictwach Sekocenbud, a dotycząca elementów rozliczeniowych i cen obiektów w zakresie części obiektu elementów konstrukcyjnych lub grup robót.
Dla zainteresowania podajemy tabele kilku przykładowych rozwiązań.
Opracowana klasyfikacja została przyjęta w kodowaniu:
a) cen jednostkowych robót (elementów rozliczeniowych) w „Biuletynie cen robót drogowych i mostowych – BCD” (wydawnictwo kwartalne Sekocenbud);
Przykłady cen jednostkowych dla wybranych elementów rozliczeniowych podano w tabeli 1.
b) cen obiektów mostowych z podziałem na części i elementy konstrukcyjne w „Biuletynie cen obiektów budowlanych – BCO”, cz. II „Obiekty inżynieryjne” jako rozwiązania wariantowe do dotychczas stosowanego układu (wydawnictwo kwartalne Sekocenbud).
Przykłady dla wyceny wybranych obiektów podano w tabeli 2 i 3.
Wydawnictwo „BCO”, cz. II „Obiekty inżynieryjne” obejmuje tabele cen dla kilkudziesięciu obiektów mostowych i drogowych oraz innych, jak sygnalizacja świetlna, ekrany drogowe itp.
 
Henryk Żebrowski
ekspert systemu Sekocenbud
 
Patronem cyklu „Ceny w budownictwie” jest:
 
 
Tab. 1. Wykaz jednostkowych cen (elementów rozliczeniowych) dla wybranych robót mostowych
Poz.
 
Kod 
klasyfikacji robót
 
Nazwy części obiektu lub wydzielone rodzaje robót
i elementów rozliczeniowych, kod specyfikacji technicznej
 
Jedn. miary
 
Cena jedn. w zł
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
M-21.01.00
 
PALE WBIJANE
 
 
 
1.
 
M-21.01.01-11
 
Wbijanie pali żelbetowych o przekroju 25x25 cm z terenu
lub rusztowań na głębokość wbicia do 5 m. Grunt kat. I–-II. ST M 11.02.01
 
szt.
 
2 254,94
 
2.
 
M-21.01.01-15
 
Wbijanie pali żelbetowych o przekroju 30x30 cm z terenu
lub rusztowań na głębokość wbicia do 8 m. Grunt kat. I–-II. ST M 11.02.01
 
szt.
 
3 178,79
 
 
M-21.03.00
 
PALE FORMOWANE W GRUNCIE
 
 
 
3.
 
M-21.03.01-13
 
Wykonanie pali dużych średnic pionowych w gruncie kat. I–-II z zabezpieczeniem
stateczności ścian przez rurowanie, średnicy 800 mm. ST M 11.03.01
 
m
 
1 415,61
 
4.
 
M-21.03.01-24
 
Wykonanie pali pionowych dużych średnic w gruncie kat. III z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnicy 1000 mm. ST M 11.03.01
 
m
 
1 790,74
 
5.
 
M-21.03.02-20
 
Wykonanie pali pionowych dużych średnic w gruncie kat. III z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnica pala 1200 mm. ST M 11.03.01
 
m
 
1 860,88
 
6.
 
M-21.03.02-23
 
jw., lecz średnicy 1500 mm. ST M 11.03.01
 
m
 
2 669,39
 
7.
 
M-21.03.02-69
 
Przygotowanie i montaż zbrojenia pali. ST M 20.01.02
 
t
 
3 992,83
 
8.
 
M-21.03.02-96
 
Próbne obciążenie pali przy obciążeniu do 350 t. ST M 20.01.07
 
szt.
 
35 958,13
 
 
M-21.20.00
 
ŁAWY FUNDAMENTOWE
 
 
 
9.
 
M-21.20.01-11
 
Ławy fundamentowe z betonu niekonstrukcyjnego bez deskowania 
(klasa betonu poniżej C25/30 (B-25)). ST M 11.01.04
 
 
374,84
 
10.
 
M-21.20.10-11
 
Ławy fundamentowe z betonu niekonstrukcyjnego w deskowaniu 
(klasa betonu poniżej C25/30 (B-25)). ST M 13.02.01
 
 
433,70
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
11.
 
M-21.20.10-15
 
Ławy fundamentowe z betonu konstrukcyjnego bez deskowania
(klasa betonu C30/37 (B-30)). ST M 13.01.02
 
 
429,96
 
 
M-22.01.00
 
PRZYCZÓŁKI
 
 
 
12.
 
M-22.01.01-11
 
Podpory masywne wysokości do 4 m z betonu
klasy powyżej C30/37 (B-30). ST M 13.01.04
 
 
693,39
 
 
M-23.01.00
 
USTROJE NOŚNE ŻELBETOWE „NA MOKRO”
 
 
 
13.
 
M-23.01.01-11
 
Wykonanie ustroju nośnego płytowego żelbetowego (mostu, wiaduktu, estakady) z betonu mostowego klasy C40/50 (B-40), grubość płyty nośnej poniżej 60 cm. Wysokość rusztowań stojakowych 6,0 m, deskowanie systemowe. ST M 13.01.05
 
 
918,49
 
14.
 
M-23.01.01-16
 
Wykonanie ustroju nośnego płytowego żelbetowego (mostu, wiaduktu, estakady) z betonu mostowego klasy C40/50 (B-40), grubość płyty nośnej powyżej 60 cm. Wysokość rusztowań stojakowych 14,0 m, deskowanie systemowe. ST M 13.01.06
 
 
944,47
 
15.
 
M-23.01.02-12
 
Wykonanie ustroju nośnego belkowego żelbetowego (mostu, wiaduktu, estakady)
z betonu mostowego klasy C40/50 (B-40), grubość płyty średnio 57 cm.
Wysokość rusztowań stojakowych 10,0 m, deskowanie systemowe. ST M 13.01.05
 
 
1 093,57
 
16.
 
M-23.01.02-16
 
Wykonanie ustroju nośnego belkowego żelbetowego (mostu, wiaduktu, estakady)
z betonu mostowego klasy C40/50 (B-40), grubość płyty średnio 72 cm. 
Wysokość rusztowań stojakowych 14,0 m, deskowanie systemowe. ST M 13.01.06
 
 
1 020,59
 
17.
 
M-23.01.02-69
 
Przygotowanie i montaż zbrojenia. ST M 12.01.02
 
t
 
3 756,39
 
18.
 
M-23.01.02-70
 
Montaż kotew stalowych talerzowych (przespawanych do zbrojenia). ST M 12.01.05
 
szt.
 
80,28
 
 
M-24.04.00
 
ŁOŻYSKA ELASTOMEROWE
 
 
 
19.
 
M-24.04.01-13
 
Montaż łożysk elastomerowych przesuwnych niekotwionych,
obciążenie 3000 kN. ST M 17.01.04
 
szt.
 
2 850,25
 
20.
 
M-24.04.01-14
 
Montaż łożysk elastomerowych przesuwnych niekotwionych,
obciążenie 6000 kN. ST M 17.01.04
 
szt.
 
4 552,94
 
 
M-27.02.00
 
IZOLACJE ARKUSZOWE
 
 
 
21.
 
M-27.02.01-11
 
Izolacje dwuwarstwowe przeciwwilgociowe poziome z papy asfaltowej
na lepiku asfaltowym na gorąco. ST M 15.01.01
 
 
46,53
 
22.
 
M-27.02.01-15
 
Izolacje typu „Grace” i inne membranowe samoprzylepne.
Izolacje poziome powierzchni betonowych. ST M 15.02.03
 
 
64,20
 
 
M-28.01.00
 
KRAWĘŻNIKI
 
 
 
23.
 
M-28.01.01-11
 
Montaż krawężników kamiennych o wym. 18x20 cm
na zaprawie niskokurczliwej. ST M 19.01.01
 
m
 
183,96
 
 
M-28.07.00
 
BARIERY OCHRONNE (SZTYWNE)
 
 
 
24.
 
M-28.07.03-11
 
Montaż poręczy mostowych stalowych. ST M 19.01.04
 
m
 
727,37
 
 
M-30.01.00
 
NAWIERZCHNIE JEZDNI OBIEKTÓW MOSTOWYCH
 
 
 
25.
 
M-30.01.02-14
 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych.
Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm. ST M 05.03.02
 
 
30,27
 
26.
 
M-30.01.04-11
 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych. Warstwa wiążąca
o grubości po zagęszczeniu 5,5 cm z asfaltu twardolanego. ST D 05.03.12
 
 
147,00
 
 
M-30.05.00
 
NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW OBIEKTÓW MOSTOWYCH
 
 
 
27.
 
M-30.05.02-11
 
Nawierzchnia antypoślizgowa z mas chemoutwardzalnych o gr. 4 mm – na chodnikach. ST M 15.04.01
 
 
220,80
 
Źródło: „Biuletyn cen robót drogowych i mostowych – BCD”, wyd. Sekocenbud
 
 
Tab. 2. Most drogowy z prefabrykowanych belek strunobetonowych jednojezdniowy. Długość 21,80 m. Szerokość 13,20 m, powierzchnia mostu 287,76 m². Fundamenty (ławy) żelbetowe, przyczółki ze skrzydełkami żelbetowe masywne wykonane na mokro. Ustrój niosący z belek strunobetonowych typu „T” podparta na łożyskach elastomerowych oraz płyta żelbetowa pomostu wykonana na mokro. Poręcze stalowe ze szczebelkami
Lp.
 
Kod klasyfikacji robót
 
Nazwy części obiektu lub wydzielone rodzaje robót
i elementów konstrukcyjnych lub grup robót
 
Jedn. miary
 
Ilość robót
 
Cena jedn.
w zł
 
Wartość
w zł
 
Udział robót w %
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
1
 
M-21.00.00
 
FUNDAMENTY
 
m² p.m.
 
287,80
 
1 635,93
 
470 823,38
 
35,8
 
1.1
 
M-21.02.01
 
Ścianki szczelne stalowe
 
 
400,00
 
903,77
 
361 509,16
 
27,5
 
1.2
 
M-21.20.05
 
Ławy fundamentowe
z pozostawieniem ścianek stalowych
 
 
135,31
 
784,74
 
106 183,32
 
8,1
 
1.3
 
M-21.25.01
 
Wykopy pod ławy w gruntach kat. I–-V
 
 
105,00
 
29,82
 
3 130,90
 
0,2
 
2
 
M-22.00.00
 
KORPUSY PODPÓR
 
m² p.m.
 
287,80
 
820,09
 
236 023,07
 
17,9
 
2.1
 
M-22.01.01
 
Przyczółki żelbetowe
 
 
208,70
 
1 130,92
 
236 023,07
 
17,9
 
3
 
M-23.00.00
 
USTRÓJ NOŚNY
 
m² p.m.
 
287,80
 
1 467,48
 
422 340,72
 
32,1
 
3.1
 
M-23.04.03
 
Ustrój z prefabrykowanych belek sprężonych
typu T z płytą pomostu „na mokro”
 
 
184,42
 
2 290,11
 
422 340,72
 
32,1
 
4
 
M-24.00.00
 
ŁOŻYSKA
 
m² p.m.
 
287,80
 
68,27
 
19 649,80
 
1,5
 
4.1
 
M-24.01.01
 
Łożyska elastomerowe
 
szt.
 
8,00
 
2 456,22
 
19 649,80
 
1,5
 
5
 
M-26.00.00
 
ODWODNIENIE
 
m² p.m.
 
287,80
 
73,89
 
21 266,82
 
1,6
 
5.1
 
M-26.01.01
 
Wpusty mostowe
 
szt.
 
4,00
 
164,34
 
657,36
 
0,0
 
5.2
 
M-26.02.01
 
Instalacja odprowadzająca ścieki rurami żeliwnymi
 
m
 
39,20
 
197,66
 
7 748,39
 
0,6
 
5.3
 
M-26.02.25
 
Odprowadzenie ścieków kanalizacją deszczową
 
m
 
102,00
 
126,09
 
12 861,06
 
1,0
 
6
 
M-27.00.00
 
HYDROIZOLACJE
 
m² p.m.
 
287,80
 
96,59
 
27 799,48
 
2,1
 
6.1
 
M-27.01.03
 
Powłoka izolacyjna bitumiczna „na zimno”
 
 
294,00
 
32,40
 
9 526,85
 
0,7
 
6.2
 
M-27.02.06
 
Izolacja tradycyjna (z papy)
 
 
277,00
 
65,96
 
18 272,63
 
1,4
 
7
 
M-28.00.00
 
WYPOSAŻENIE
 
m² p.m.
 
287,80
 
102,74
 
29 567,92
 
2,2
 
7.1
 
M-28.01.01
 
Krawężniki kamienne
 
m
 
44,00
 
225,94
 
9 941,58
 
0,8
 
7.2
 
M-28.03.01
 
Balustrady stalowe
 
m
 
57,60
 
316,27
 
18 217,01
 
1,4
 
7.3
 
M-28.16.02
 
Ścieki przykrawężnikowe z prefabrykowanych elementów
 
m
 
22,00
 
64,06
 
1 409,33
 
0,1
 
8
 
M-29.00.00
 
ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
 
m² p.m.
 
287,80
 
152,95
 
44 017,07
 
3,3
 
8.1
 
M-29.01.01
 
Odwodnienie zasypki przyczółka
 
 
29,00
 
81,69
 
2 369,12
 
0,2
 
8.2
 
M-29.10.01
 
Schody na skarpie dla obsługi
 
m
 
12,00
 
305,06
 
3 660,69
 
0,3
 
8.3
 
M-29.15.01
 
Umocnienie skarp i stożków przyczółkowych
 
 
225,00
 
59,89
 
13 476,47
 
1,0
 
8.4
 
M-29.30.02
 
Umocnienie konstrukcjami betonowymi skarp i dna rzeki
 
 
34,05
 
628,52
 
21 400,82
 
1,6
 
8.5
 
M-29.30.10
 
Płotki faszynowe
 
m
 
125,00
 
24,88
 
3 109,96
 
0,2
 
9
 
M-30.00.00
 
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE
 
m² p.m.
 
287,80
 
143,77
 
41 376,40
 
3,1
 
9.1
 
M-30.01.02
 
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
 
 
174,80
 
75,70
 
13 231,52
 
1,0
 
9.2
 
M-30.05.02
 
Nawierzchnia chodnika z żywic syntetycznych
 
 
113,40
 
116,15
 
13 172,07
 
1,0
 
9.3
 
M-30.20.01
 
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
 
 
1 144,00
 
13,09
 
14 972,81
 
1,1
 
10
 
M-31.00.00
 
PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTU MOSTOWEGO
 
m² p.m.
 
287,80
 
13,30
 
3 825,95
 
0,3
 
10.1
 
M-31.01.01
 
Próbne obciążenie kładki
 
m² jezd.
 
174,80
 
21,89
 
3 825,95
 
0,3
 
OGÓŁEM OBIEKT
 
m
 
21,80
 
60 398,65
 
1 316 690,60
 
100,0
 
m² p.m.
 
287,76
 
4 575,66
 
1 316 690,60
 
100,0
 
Źródło: „Biuletyn cen obiektów budowlanych – BCO”, cz. II „Obiekty inżynieryjne”, wyd. Sekocenbud
 
Tab. 3. Kładka dla pieszych nad drogą ekspresową. Trzyprzęsłowa z belek stalowych, długość 85,0 m. Długość pochylni dla niepełnosprawnych 94,0 m. Szerokość 3,50 m. Powierzchnia chodnika wraz z pochylniami 1162,0 m. Fundamenty (ławy) żelbetowe, podpory żelbetowe słupowe. Ustrój niosący z dwóch belek stalowych oraz płyta pomostu żelbetowa. Kładka jest oświetlona (słupy stalowe, oprawy sodowe na wysięgnikach)
Lp.
 
Kod klasyfikacji robót
 
Nazwy części obiektu lub wydzielone rodzaje robót i elementów konstrukcyjnych lub grup robót  
 
Jedn. miary
 
Ilość robót
 
Cena jedn.
w zł
 
Wartość
w zł
 
Udział robót w %
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
1
 
M 20.00.00
 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
 
m² p.m.
 
1 129,65
 
39,36
 
44 464,60
 
1,4
 
1.1
 
M 20.01.01
 
Wytyczenie geodezyjne obiektu
 
m
 
85,00
 
523,11
 
44 464,60
 
1,4
 
2
 
M 21.00.00
 
FUNDAMENTY
 
m² p.m.
 
1 129,65
 
429,14
 
484 774,24
 
15,7
 
2.1
 
M 21.02.01
 
Ścianki stalowe
 
 
210,00
 
1 219,65
 
256 126,14
 
8,3
 
2.2
 
M 21.20.10
 
Ławy fundamentowe w deskowaniu
 
 
165,00
 
1 085,92
 
179 176,34
 
5,8
 
2.3
 
M 21.25.01
 
Wykopy pod ławy w gruntach kat. I–-V ze skarpami
 
 
1 200,00
 
41,22
 
49 471,75
 
1,6
 
3
 
M 22.00.00
 
KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE
 
m² p.m.
 
1 129,65
 
127,61
 
144 149,50
 
4,7
 
3.1
 
M 22.02.05
 
Filary żelbetowe słupowe z betonu „na mokro”
 
 
73,00
 
1 974,65
 
144 149,50
 
4,7
 
4
 
M 23.00.00
 
USTRÓJ NOŚNY
 
m² p.m.
 
1 129,65
 
1 376,05
 
1 554 449,37
 
50,4
 
4.1
 
M 23.01.01
 
Ustrój nośny żelbetowy – płytowy „na mokro”
 
 
357,51
 
1 932,57
 
690 914,61
 
22,4
 
4.2
 
M 23.05.01
 
Ustrój nośny stalowy – „blachownica”
do zespolenia z betonową płytą pomostu
 
t
 
64,94
 
13 297,42
 
863 534,76
 
28,0
 
5
 
M 24.00.00
 
ŁOŻYSKA
 
m² p.m.
 
1 129,65
 
61,07
 
68 990,63
 
2,2
 
5.1
 
M 24.04.01
 
Łożyska elastomerowe
 
szt.
 
56,00
 
1 231,98
 
68 990,63
 
2,2
 
6
 
M 25.00.00
 
URZĄDZENIA DYLATACYJNE
 
m² p.m.
 
1 129,65
 
94,00
 
106 189,83
 
3,4
 
6.1
 
M 25.01.01
 
Dylatacje modułowe elastomerowe
 
m
 
32,40
 
3 277,47
 
106 189,83
 
3,4
 
7
 
M 26.00.00
 
ODWODNIENIE
 
m² p.m.
 
1 129,65
 
34,55
 
39 023,82
 
1,3
 
7.1
 
M 26.01.01
 
Wpusty mostowe
 
szt.
 
18,00
 
694,84
 
12 506,99
 
0,4
 
7.2
 
M 26.02.01
 
Instalacja odprowadzająca ścieki
z wpustów rurami żeliwnymi
 
m
 
119,00
 
222,83
 
26 516,83
 
0,9
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
8
 
M 27.00.00
 
HYDROIZOLACJE
 
m² p.m.
 
1 129,65
 
11,40
 
12 877,47
 
0,4
 
8.1
 
M 27.01.01
 
Powłokowa izolacja bitumiczna „na zimno”
 
 
638,00
 
20,18
 
12 877,47
 
0,4
 
9
 
M 28.00.00
 
WYPOSAŻENIE
 
m² p.m.
 
1 129,65
 
171,43
 
193 658,69
 
6,3
 
9.1
 
M 28.03.01
 
Balustrady stalowe na obiektach mostowych
 
m
 
799,00
 
125,10
 
99 952,97
 
3,2
 
9.2
 
M 28.12.01
 
Latarnie na drogowym obiekcie inżynieryjnym
 
szt.
 
6,00
 
15 617,62
 
93 705,72
 
3,0
 
10
 
M 29.00.00
 
ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
 
m² p.m.
 
1 129,65
 
99,33
 
112 215,00
 
3,6
 
10.1
 
M 29.03.01
 
Zasypka przyczółka
 
 
1 205,00
 
76,06
 
91 651,54
 
3,0
 
10.2
 
M 29.25.01
 
Punkty pomiarowe
 
szt.
 
75,00
 
274,18
 
20 563,46
 
0,7
 
11
 
M 30.00.00
 
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE
 
m² p.m.
 
1 129,65
 
284,91
 
321 856,73
 
10,4
 
11.1
 
M 30.05.02
 
Nawierzchnia chodnika z żywic syntetycznych
 
 
1 162,00
 
220,84
 
256 619,91
 
8,3
 
11.2
 
M 30.20.05
 
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – pokrycie powierzchni o grubości powłoki 0,05<d<0,3 mm
 
 
772,40
 
84,46
 
65 236,82
 
2,1
 
OGÓŁEM OBIEKT
 
m
 
85,00
 
36 266,47
 
3 082 649,87
 
100,0
 
m² p.m.
 
1 129,65
 
2 728,85
 
3 082 649,87
 
100,0
 
Źródło: „Biuletyn cen obiektów budowlanych – BCO”, cz. II „Obiekty inżynieryjne”, wyd. Sekocenbud
 
 
 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube