Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wycena szkód infrastruktury telekomunikacyjnej

16.04.2019

Podsumowanie

Pomimo świadomości wadliwości katalogów nakładów rzeczowych robót budownictwa telekomunikacyjnego prace nad ich aktualizacją nie znalazły finału, zapewne za sprawą, że w normalnym obrocie inwestycyjnym wartości robót budownictwa telekomunikacyjnego ustalane są jako pozycje scalone na podstawie kalkulacji własnych wykonawców, a zatem stają się kreowane przez działania rynkowe.

Warto też postawić pytanie: czy prezentowany sposób zawyżania roszczeń szkód w infrastrukturze telekomunikacyjnej nie jest działaniem przypadku lub brakiem wiedzy wspomnianego czynnika ludzkiego? Otóż szukając odpowiedzi, należy przeanalizować akta spraw sądowych związanych z takimi roszczeniami, gdzie w pismach procesowych powodów możemy znaleźć stwierdzenia:

  • Kosztorys powykonawczy został sporządzony prawidłowo na podstawie SEKOCENBUD wg. stawek z trzeciego kwartału 2016 r. i takie rozliczenia są honorowane przez ubezpieczalnie i sądy cywilne.
  • Wnoszę zatem o wydanie pisemnej uzupełniającej opinii przez biegłego, w której wyliczy koszt naprawy uszkodzonej infrastruktury (...) przy przyjęciu stawki SEKOCENBUD.
  • Zdaniem powódki załączony do pozwu kosztorys wskazuje ilość i rodzaj materiałów użytych do usunięcia uszkodzenia, użyty sprzęt oraz czas robót. Zawiera zatem informacje pozwalające na skosztorysowanie dokonanej naprawy urządzeń powódki[10].

Tak prezentowane stanowisko powoda nie pozostawia wątpliwości, że sposób wyceny oparty na przewartościowanej metodzie szczegółowej przy sporządzaniu kosztorysu powykonawczego został świadomie przyjęty do wyceny szkody. Celem artykułu nie jest szczegółowa analiza zjawiska lub motywów jego stosowania, lecz rzucenie szerszego światła na zachodzące niepożądane zjawisko wykorzystywane do zawyżania roszczenia związanego z uszkodzeniem sieci telekomunikacyjnej. Świadomość takiej sytuacji pozwoli inżynierom na zwrócenie szczególnej uwagi na sposób i zasadność wyceny wielkości opisanego typu roszczenia, z którym mogą się spotkać, pełniąc różne funkcje w budownictwie.

 

mgr inż. Dariusz Cierpiński

rzeczoznawca budowlany PIIB w telekomunikacji

biegły sądowy budownictwa telekomunikacyjnego

 

[1]  Raporty o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej za lata 2010-2016 oraz Raporty o stanie rynku telekomunikacyjnego za lata 2010-2016 opracowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864).

[3]  L. Runkiewicz, Przyczyny techniczne wystąpienia zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych, „Inżynier Budownictwa" nr 11/2011.

[4] Art. 361 § 1 - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 r. poz. 459 ze zm.).

[5]  Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych, wyd. II, Warszawa 2017.

[6]  ZN-97/TPSA-039. Zakładowy katalog nakładów rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

[7]  ZN-97/TPSA-040. Zakładowy katalog nakładów rzeczowych. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe.

[8]  D. Cierpiński, Podwójne standardy wyceny szkód infrastruktury telekomunikacyjnej, „Budownictwo i Prawo" nr 21/2018.

[9] Art. 405-414 kodeksu cywilnego.

[10] Cytaty pochodzą z akt sądowych trzech spraw, w których przedmiotem sporu były roszczenia za uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Polecamy też: Instalacje telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube