Serwis internetowy inzynierbudownictwa.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.     Zamknij
Biznes / Prawo
Drukuj

Kalendarium - sierpień, wrzesień

2013-10-03

Kalendarium prawne na sierpień i wrzesień.


SIERPIEŃ

9.08.2013

zostało
ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 907)

 

Załącznik do obwieszczenia zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

 

13.08.2013

zostało
ogłoszone

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 926)

 

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Nowelizacja implementuje postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zmiany obejmują przepisy dotyczące instalacji oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także przepisy dotyczące izolacyjności i izolacyjności cieplnej. Określone zostały maksymalne wartości wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia oraz wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poszczególnych przegród zewnętrznych budynku oraz przewodów i komponentów w instalacjach.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

14.08.2013

zostało
ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. poz. 932)

 

Załącznik do obwieszczenia zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42).

 

26.08.2013

zostało
ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. poz. 963)

 

Załącznik do obwieszczenia zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321).

 

 

WRZESIEŃ

4.09.2013

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. poz. 1013)

 

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.). Nowelizacja polega na określeniu odrębnych wzorów dla wniosku o pozwolenie na rozbiórkę oraz wniosku o pozwolenie na budowę. Dotychczas obowiązywał wspólny wzór. Nowe wzory wniosków określają listę dokumentów, które inwestor będzie musiał złożyć obowiązkowo lub fakultatywnie wraz z wnioskiem.

 

weszło w życie

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. poz. 942)

 

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), które to rozporządzenie określa sposób i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany dotyczą przepisów nowelizowanego rozporządzenia regulujących sposób stwierdzania wniesienia wadium oraz sposób podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu.

 

6.09.2013

weszło w życie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od kwietnia do lipca 2013 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 1029)

 

Rozporządzenie określa gminy poszkodowane w wyniku działania żywiołu od kwietnia do lipca 2013 r., w których stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. Nr 84, poz. 906 z późn. zm.). Rozporządzenie będzie miało zastosowanie przez 24 miesiące od dnia jego wejścia w życie.

 

11.09.2013

weszła w życie

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r.o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 984)

 

Ustawa dokonuje obszernej nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) w celu wdrożenia dyrektyw Unii Europejskiej - dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, a także dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 2003/54/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE. Jedną z zasadniczych zmian jest wprowadzenie rozdziału działalności w zakresie przesyłu i dystrybucji od działalności w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami gazowymi i energią elektryczną. Duża część przepisów ustawy nowelizującej dotyczy odnawialnych źródeł energii. Zmieniona została definicja odnawialnego źródła energii, przez które należy rozumieć źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowaniasłonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych. Wprowadzona została ponadto definicja mikroinstalacji i małej instalacji. Mikroinstalacja to odnawialne źródło energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW. Z kolei mała instalacja to odnawialne źródło energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW. Ustawa określa warunki i tryb wydawania przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego stosownych certyfikatów instalatorom mikroinstalacji i małych instalacji oraz akredytowania organizatorów szkoleń. Certyfikat będzie dokumentem potwierdzającym posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania takich rodzajów odnawialnego źródła energii, jak: kotły i piece na biomasę, systemy fotowoltaiczne, słoneczne systemy grzewcze, pompy ciepła, płytkie systemy geotermalne. Dodany został nowy rozdział dotyczący gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii, która będzie dokumentem stanowiącym potwierdzenie odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej energii elektrycznej została wytworzona w odnawialnym źródle energii. Określone zostały zasady opracowania przez ministra do spraw gospodarki krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz monitorowania rynku energii elektrycznej, ciepła dostarczanego lub odbieranego z odnawialnego źródła energii, biogazu rolniczego, a także rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie. Dodany został rozdział regulujący zasady współpracy międzynarodowej w zakresie wspólnych projektów inwestycyjnych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Ustawa nowelizująca wprowadza zmiany także w innych ustawach, w tym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). W ustawie tej wprowadzone zostało zalecenie stosowania urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, a także technologii mających na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej w nowych budynkach oraz istniejących

budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej, które są użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych. Ponadto rozszerzony został katalog robót budowlanych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, o roboty budowlane polegające na montażu pomp ciepła i urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW.

 

 

19.09.2013

weszło
w życie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuo­wanie (Dz.U. poz. 1018)

 

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.). Nowe przepisy umożliwiają utworzenie stanowisk przeznaczonych do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych na samodzielnych stacjach gazu płynnego oraz stacjach paliw płynnych, na których dokonuje się dystrybucji gazu płynnego. Określone zostały warunki techniczne, jakie powinny spełniać takie stanowiska.

 

weszło
w życie

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji (Dz.U. poz. 1020)

 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 59a ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2012 r. poz. 933 z późn. zm.). Akt prawny określa wymagania techniczne i eksploatacyjne w stosunku do lotnisk użytku publicznego, dla samolotów i śmigłowców, podlegających obowiązkowi certyfikacji.

 

Aneta Malan-WijataZaprenumeruj Wypisz się
 

Niedziela
26
Luty
 Luty 2017 
Pn Wt Śr Cz Pi So Nd
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
 Imieniny obchodzą dziś:
Aleksander, Dionizy, Mirosław
Notowanie NBP na dzień 2017-02-24
Nazwa walutyKod walutyKurs średni
bat (Tajlandia)1 THB0.1165
dolar amerykański1 USD4.0681
dolar australijski1 AUD3.1341
dolar Hongkongu1 HKD0.5243
dolar kanadyjski1 CAD3.1066
dolar nowozelandzki1 NZD2.9404
dolar singapurski1 SGD2.8991
euro1 EUR4.3102
forint (Węgry)100 HUF1.3968
frank szwajcarski1 CHF4.0477
funt szterling1 GBP5.1011
hrywna (Ukraina)1 UAH0.1507
jen (Japonia)100 JPY3.6168
korona czeska1 CZK0.1595
korona duńska1 DKK0.5798
korona islandzka100 ISK3.7611
korona norweska1 NOK0.4885
korona szwedzka1 SEK0.4534
kuna (Chorwacja)1 HRK0.5801
lej rumuński1 RON0.9541
lew (Bułgaria)1 BGN2.2038
lira turecka1 TRY1.1386
nowy izraelski szekel1 ILS1.0997
peso chilijskie100 CLP0.6342
peso filipińskie1 PHP0.0811
peso meksykańskie1 MXN0.2064
rand (Republika Południowej Afryki)1 ZAR0.3153
real (Brazylia)1 BRL1.3289
ringgit (Malezja)1 MYR0.9162
rubel rosyjski1 RUB0.0703
rupia indonezyjska10000 IDR3.0520
rupia indyjska100 INR6.1090
won południowokoreański100 KRW0.3598
yuan renminbi (Chiny)1 CNY0.5921
SDR (MFW)1 XDR5.5089
Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, lok. 110, 00-924 Warszawa, tel. 22 551 56 00
KRS 0000192270 (Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS), NIP 525-22-90-483, Kapitał zakładowy 150 000 zł

© Copyright by Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2006-2015
Publikowane artykuły prezentują stanowiska, opinie i poglądy ich Autorów