Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kalendarium - czerwiec, lipiec, sierpień

06.09.2013

Kalendarium prawne na czerwiec, lipiec i sierpień.

czerwiec

28.06.2013

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej  (Dz.U. poz. 741)

 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 59a ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2012 r. poz. 933 z późn. zm.). Akt prawny określa wymagania techniczne i eksploatacyjne w stosunku do lotnisk użytku wyłącznego. Lotniskiem użytku wyłącznego jest lotnisko wykorzystywane przez zarządzającego tym lotniskiem, użytkowników lotniska wymienionych w dokumentacji rejestracyjnej tego lotniska oraz za zgodą zarządzającego lotniskiem – przez innych użytkowników. Rozporządzenie określa wymagania dla lotnisk posiadających drogę startową o nawierzchni sztucznej, lotnisk bez drogi startowej o nawierzchni sztucznej oraz lotnisk dla śmigłowców, a także wymagania dla lotnisk eksploatowanych tylko w dzień oraz dla lotnisk wykorzystywanych także nocą. Rozporządzenie wskazuje ponadto sposób i tryb przeprowadzania kontroli sprawdzającej prawdziwość oświadczenia składanego przez podmiot zakładający lotnisko użytku wyłącznego.

 

lipiec

2.07.2013

zostało
ogłoszone

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 762)

 

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462). Nowelizacja implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, której celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach na skutek zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, chłód i energię elektryczną budynków. Zmiana dotyczy przepisu § 11 ust. 1 pkt 12 zmienianego rozporządzenia, określającego zawartość opisu technicznego projektu architektoniczno-budowlanego budynku. Zgodnie z nowym brzmieniem znowelizowanego przepisu projekt architektoniczno-budowlany budynku powinien zawierać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, jeżeli są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, szczególnie gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła. Analiza ta powinna określać:

- roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,

- dostępne nośniki energii,

- warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,

- wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

- obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,

- wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 3 października 20013 r.

15.07.2013

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji (Dz.U. poz. 799)

 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 59a ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2012 r. poz. 933 z późn. zm.). Akt prawny określa wymagania techniczne i eksploatacyjne w stosunku do lotnisk użytku publicznego, dla których Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję o ograniczonej certyfikacji lotniska użytku publicznego wskazującą: rodzaje lotów, jakie mogą być wykonywane na tym lotnisku; czas, w jakim mogą być obsługiwane loty na tym lotnisku; oraz charakterystykę techniczną statków powietrznych, jakie mogą lądować i startować z tego lotniska. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawowym upoważnieniu wymagania znajdujące się w rozporządzeniu uwzględniają różne typy i charakterystyki techniczne lotniska, a także rodzaje ruchu lotniczego. Rozporządzenie określa wymagania w stosunku do lotnisk: dla samolotów z drogą startową bez nawierzchni sztucznej, dla samolotów posiadających nawierzchnię sztuczną, dla śmigłowców, lotnisk eksploatowanych tylko w dzień, wykorzystywanych także nocą oraz  lotnisk, z których wykonywane są loty handlowe.

 

 

23.07.2013

Rada Ministrów przyjęła

Projekt założeń nowelizacji Prawa budowlanego przygotowany przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 

Nadrzędnym celem nowelizacji jest uproszczenie oraz skrócenie procedur budowlanych. Aby osiągnąć ten cel, projekt przewiduje m.in.:

- zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i zastąpienie go obowiązkiem zgłoszenia, w przypadku budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granicę działki objętej inwestycją;

- rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych wymagających zawiadomienia o zakończeniu budowy zamiast wydawanego obecnie pozwolenia na użytkowanie;

- w przypadku budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych – skrócenie procedur budowlanych o 45 dni (ze 129 do 84 dni), a w dużych miastach o 74 dni (ze 158 do 84 dni), a także zmniejszenie liczby procedur o 4 (z 25 do 21);

- w przypadku budowy obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę (np. hala magazynowa) – skrócenie procedur budowlanych o ok. 120 dni (z 301 do 181 dni), a także zmniejszenie liczby procedur o 5 (z 29 do 24);

- uproszczenie formalności dotyczących projektu budowlanego poprzez rezygnację z obowiązku dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych; 

- zlikwidowanie obowiązku zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

 

sierpień

1.08.2013

weszło w życie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 817)

 

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397). Nowelizacja dostosowuje przepisy zmienianego rozporządzenia do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz doprecyzowuje obowiązujące przepisy. Zmiany dotyczą katalogu przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz katalogu przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko został rozszerzony m.in. o: instalacje do przesyłu dwutlenku węgla w celu podziemnego składowania o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 800 mm i długości nie mniejszej niż 40 km, podziemne składowanie dwutlenku węgla oraz instalacje do wychwytywania dwutlenku węgla w celu podziemnego składowania. Z katalogu tego zostały natomiast wykreślone instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych większym niż 150 kg na godzinę lub większym niż 200 ton na rok, które zostały przeniesione do katalogu przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Z katalogu przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zostały wykreślone takie przedsięwzięcia, jak: poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu materiałów wybuchowych, instalacje do wyrobu płyt pilśniowych i wiórowych oraz sklejek, stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu. Ponadto z katalogu tego zostały wyłączone także: instalacje przeznaczone wyłącznie do zasilania znaków drogowych i kolejowych, urządzeń sterujących lub monitorujących ruch drogowy lub kolejowy, znaków nawigacyjnych, urządzeń oświetleniowych, billboardów i tablic reklamowych, lokalizowanych na obszarach objętych określonymi formami ochrony przyrody. Do wspomnianego katalogu zostały natomiast dołączone mniejsze instalacje do wychwytywania i przesyłu dwutlenku węgla w celu podziemnego składowania oraz instalacje do poszukiwania lub rozpoznawania kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla.

Znowelizowane rozporządzenie wprowadza regulacje ułatwiające poszukiwanie gazu łupkowego przez podwyższenie do 5000 m progu głębokości dla wierceń przy poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin (z wyjątkiem wierceń w strefach ochrony ujęć wody, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz wskazanych obszarach objętych formami ochrony przyrody dla których próg ten wynosi 1000 m). Wiąże się to z brakiem obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku otworu o głębokości do 5000 m. Rozporządzenie doprecyzowuje także przepisy zaliczające garaże i parkingi samochodowe lub zespoły parkingów do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

23.08.2013

weszła
w życie

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. poz. 898)

 

Ustawa dostosowuje regulacje ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) do wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 4 kwietnia 2011 r., s. 5). Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 24 kwietnia 2011 r., jednak większość jego przepisów zaczęła obowiązywać dopiero od dnia 1 lipca 2013 r. Od tego dnia wszystkie materiały budowlane wprowadzane na rynek będą musiały posiadać oznakowanie CE oraz deklarację właściwości użytkowych. Deklaracja będzie musiała zawierać opis cech wyrobu oraz zasady jego stosowania podane na podstawie odpowiednich badań technicznych potwierdzających właściwości produktu. Do dnia 1 lipca br. stosowanie oznakowania CE było dobrowolne. 

Nowelizacja dokonana ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. zobowiązuje Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do wyznaczenia jednostek oceny technicznej (JOT) upoważnionych do wydawania europejskich ocen technicznych, na podstawie których producent będzie mógł zadeklarować właściwości użytkowe wyrobów. Nowelizacja określa ponadto warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w odniesieniu do rynku krajowego.

Aneta Malan-Wijata

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube