Serwis internetowy inzynierbudownictwa.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.     Zamknij
Biznes / Prawo
Drukuj

Wstrzymanie robót z powodu braku planu bioz

2010-11-12

Odpowiada Anna Macińska – dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego GUNB.


Czy jeśli inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi brak planu bioz na budowie, na której zgodnie z prawem powinien być on sporządzony, może nakazać wstrzymanie robót na budowie?

 

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) kwestie związane z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracy na budowie zostały podniesione przez ustawodawcę do rangi jednej z generalnych zasad, na których opiera się proces budowlany. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 10 przedmiotowej ustawy obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. Konkretyzacja tej zasady następuje w dalszych przepisach ustawy – Prawo budowlane oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). Przepisy te wskazują na dwa podstawowe dokumenty odnoszące się do sprawy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na budowie. Są to: informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz).

Sporządzenie informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego następuje w fazie projektowania inwestycji i należy do podstawowych obowiązków projektanta (art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy – Prawo budowlane (Pb)). Informację taką powinien zawierać, jako załącznik, każdy projekt budowlany i powinno w niej być określone, czy dana inwestycja obliguje kierownika budowy do sporządzenia planu bioz, opierając się na tej informacji. Posiadanie przez projekt informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest każdorazowo weryfikowane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 35 ust. 1 pkt 3 Pb).

Z kolei zapewnienie opracowania przez kierownika budowy planu bioz oraz zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należą do podstawowych obowiązków każdego inwestora (art. 18 ust. 1 pkt 3 Pb). Przy czym kierownik budowy sporządza plan bioz przed rozpoczęciem budowy, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej (art. 21a ust. 1 Pb). Inwestor natomiast jest zobowiązany złożyć do organu nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy Pb).

Artykuł 21a ust. 1a pkt 1 Pb stanowi, że plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 2 tego artykułu.W przepisie tym zawarto katalog robót budowlanych, których specyfikę należy uwzględnić w planie bioz. Są to roboty:

- których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;

- przy których prowadzeniu występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;

- stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;

- prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;

- stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;

- prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;

- wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

- wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;

- wymagających użycia materiałów wybuchowych;

- prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

Ponadto zgodnie z art. 21a ust. 1a pkt 2 Pb plan bioz na budowie sporządza się, jeżeli przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Dodatkowo należy zauważyć, że szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 Pb, określa § 6 rozporządzenia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z pkt 1 tego przepisu w przypadku robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości, szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje:

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m;

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m;

- rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m;

- roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych;

- montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych;

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców;

- prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory;

- montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych;

- betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony;

- fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach;

- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, mniejszej niż 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, mniejszej niż 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, mniejszej niż 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV;

- roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków;

- roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m;

- roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych.

W przypadku robót budowlanych, przy których prowadzeniu występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje roboty prowadzone w temperaturze poniżej –10°C oraz roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest. Z kolei w przypadku robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym zakres robót obejmuje roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, a także roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów (§ 6 pkt 2 i 3 rozporządzenia MI z 23 czerwca 2003 r.).

Jeśli chodzi roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych, zakres robót budowlanych obejmuje:

- roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym 110 kV;

- roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV;

- budowę i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu kolejowego;

- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego (§ 6 pkt 4 ww. rozporządzenia).

W przypadku robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników szczegółowy zakres robót obejmuje roboty prowadzone z wody lub pod wodą, montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m. W przypadku robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach zakres robót obejmuje roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych oraz roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi (pkt 5 i 6 ww. rozporządzenia).

Natomiast zgodnie z pkt 7–10 tego przepisu szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje w przypadku robót budowlanych, wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; w przypadku robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza – roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; w przypadku robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych – roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu i roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów; w przypadku robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t.

Należy zauważyć, że wskazane w powyższych przepisach roboty budowlane mogą obejmować swym zakresem także prowadzenie robót rozbiórkowych.

Natomiast nadzór i kontrola prawidłowości stosowania przepisów należą do terenowych organów nadzoru budowlanego. Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 Pb powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może wstrzymać postanowieniem prowadzenie budowy w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, w tym w razie braku planu bioz. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych należy podać przyczynę wstrzymania robót oraz ustalić wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń. W dalszym toku postępowania organ nadzoru budowlanego może na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 Pb, przed upływem dwóch miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1, w drodze decyzji nałożyć obowiązek wykonania określonych czynności, np. sporządzenia planu bioz lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie z art. 93 pkt 1 i 4 Pb kto przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie przestrzega przepisów art. 5, a także przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45, podlega karze grzywny. Przy czym w myśl art. 94 Pb orzekanie w sprawach o czyny, określone w art. 92 i 93 Pb, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z późn. zm.). W tym zakresie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest uprawniony nakładać mandaty karne w ramach postępowania mandatowego, które mogą wynosić do 500 zł (art. 96 § 1 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia). Upoważnienie dla powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego do wymierzania mandatów karnych wynika z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. Nr 174, poz. 1423).

 

Niniejszy tekst nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążący dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.Zaprenumeruj Wypisz się
 

Wtorek
28
Marzec
 Marzec 2017 
Pn Wt Śr Cz Pi So Nd
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
 Imieniny obchodzą dziś:
Aniela, Krzesisław, Sykstus, Antoni, Jan
Notowanie NBP na dzień 2017-03-27
Nazwa walutyKod walutyKurs średni
bat (Tajlandia)1 THB0.1140
dolar amerykański1 USD3.9259
dolar australijski1 AUD2.9954
dolar Hongkongu1 HKD0.5053
dolar kanadyjski1 CAD2.9444
dolar nowozelandzki1 NZD2.7685
dolar singapurski1 SGD2.8171
euro1 EUR4.2630
forint (Węgry)100 HUF1.3756
frank szwajcarski1 CHF3.9843
funt szterling1 GBP4.9346
hrywna (Ukraina)1 UAH0.1446
jen (Japonia)100 JPY3.5592
korona czeska1 CZK0.1578
korona duńska1 DKK0.5730
korona islandzka100 ISK3.5674
korona norweska1 NOK0.4653
korona szwedzka1 SEK0.4471
kuna (Chorwacja)1 HRK0.5736
lej rumuński1 RON0.9366
lew (Bułgaria)1 BGN2.1796
lira turecka1 TRY1.0900
nowy izraelski szekel1 ILS1.0853
peso chilijskie100 CLP0.5948
peso filipińskie1 PHP0.0784
peso meksykańskie1 MXN0.2089
rand (Republika Południowej Afryki)1 ZAR0.3175
real (Brazylia)1 BRL1.2631
ringgit (Malezja)1 MYR0.8905
rubel rosyjski1 RUB0.0691
rupia indonezyjska10000 IDR2.9493
rupia indyjska100 INR6.0301
won południowokoreański100 KRW0.3530
yuan renminbi (Chiny)1 CNY0.5710
SDR (MFW)1 XDR5.3780
Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, lok. 110, 00-924 Warszawa, tel. 22 551 56 00
KRS 0000192270 (Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS), NIP 525-22-90-483, Kapitał zakładowy 150 000 zł

© Copyright by Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2006-2015
Publikowane artykuły prezentują stanowiska, opinie i poglądy ich Autorów