Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zakres projektu budowlanego

31.12.2012

Odpowiada Anna Macińska – dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego GUNB.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  wskazuje, że projekt budowlany w części rysunkowej przedstawiać powinien „zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem”.

W praktyce, moim zdaniem, oznacza to, że projekt budowlany np. budynku mieszkalnego zawierać powinien część (tom) architektoniczno-konstrukcyjną oraz części instalacyjne (instalacje ppkt. a, b i c) bez podziału budynków na jednorodzinne i wielorodzinne lub inne.

Który urząd (wydział budownictwa i architektury miejscowego urzędu miasta lub starostwa powiatowego) postępuje słusznie, wydając pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego – ten wymagający ww. zakresu projektu budowlanego czy ten niewymagający?

 

Zawartość projektu budowlanego określa art. 34 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo budowlane, a uszczegóławia rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462). Przepisy te określają, co powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Wymienione przepisy nie zobowiązują do załączania projektów budowlanych instalacji wewnętrznych w obiektach zaopatrzonych w takie instalacje. Zasada ta odnosi się zarówno do projektów budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. Jednak, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 5 wymienionego rozporządzenia, część rysunkowa projektu budowlanego powinna przedstawiać zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:

a) instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, klimatyzacyjne i gazowe;

b) instalacje i urządzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz instalację  piorunochronną;

c) instalacje i urządzenia budowlane ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach odrębnych wraz ze sposobem powiązania instalacji obiektu budowlanego bezpośrednio z sieciami (urządzeniami) zewnętrznymi albo z instalacjami zewnętrznymi na zagospodarowywanym terenie oraz związanymi z nimi urządzeniami technicznymi, uwidocznione na rzutach i przekrojach pionowych obiektu budowlanego, co najmniej w formie odpowiednio opisanych schematów lub przedstawione na odrębnych rysunkach.

Powyższe rozwiązania (bez szczegółowych rozwiązań technicznych) powinny być przedstawione schematycznie na rzutach, przekrojach lub odrębnych rysunkach. Należy również zauważyć, że część rysunkowa projektu jest odzwierciedleniem części opisu technicznego dotyczącego instalacji i doboru urządzeń, o którym mowa w § 11 wymienionego rozporządzenia. Zarówno część opisową, jak i rysunkową projektu budowlanego dotyczącą instalacji powinien wykonać projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że ww. przepisy dotyczą projektów budowlanych sporządzanych na potrzeby postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przepisy te nie ograniczają zakresu opracowań projektowych w stadiach poprzedzających opracowanie projektu budowlanego, wykonywanych równocześnie oraz na potrzeby związane z wykonywaniem robót budowlanych. Wymagania określone w rozporządzeniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. odnoszą się do projektu budowlanego, a nie ingerują w projekty wykonawcze.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje ponadto, że nie każdy budynek musi posiadać wszystkie instalacje i urządzenia techniczne, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia. Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 8 tego rozporządzenia opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien określać rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych.Jednak nie oznacza to, że w projekcie każdego budynku muszą się znaleźć wszystkie wymienione w tym przepisie instalacje. Ponadto należy pamiętać, że § 11 odwołuje się do § 7, z którego wynika, że wymagania rozporządzenia dotyczące projektu architektoniczno-budowlanego należy spełnić, uwzględniając szczególnie właściwości danego obiektu budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposób użytkowania, usytuowanie, rozmiary, sposób i zakres oddziaływania na otoczenie i złożoność rozwiązań technicznych oraz rodzaj i specyfikę obiektu budowlanego. Również zgodnie z art. 34 ust. 2 Prawa budowlanego zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu. W związku z powyższym z ww. przepisów nie wynika obowiązek zamieszczania w każdym projekcie budowlanym poszczególnych rodzajów instalacji. Inwestor nie jest zatem ograniczony w swobodzie decydowania o tym, jakie i czy w ogóle instalacje chce mieć w swoim budynku,gdyż podjęcie decyzji w tej kwestii jest każdorazowo uzależnione od specyfiki konkretnego obiektu.

 

Niniejsza odpowiedź nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążąca dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.

 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube