Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa w statystyce w 2014 r.

21.07.2015

  

Samorząd budownictwa w liczbach
- 115 260 członków liczyła PIIB na dzień 31 grudnia 2014 r;

- 61 557 członków PIIB reprezento­wało budownictwo ogólne, co sta­nowiło 53,41%, drugie miejsce zaj­mowały instalacje sanitarne z 21 950 członkami (19,04%), trzecie - budownictwo elektryczne liczące 16 859 osób (14,63%), czwarte miejsce - budownictwo drogowe z 8400 członkami (7,29%), piąte miejsce - budownictwo wodno­-melioracyjne liczące 1980 osób (1,72%), szóste miejsce - budow­nictwo mostowe mające 1966 osób (1,71%), siódme miejsce - budow­nictwo kolejowe - 1595 członków (1,38%), ósme miejsce - budow­nictwo telekomunikacyjne liczące 931 osób (0,81%);

- 22 inżynierów liczyła najmniejsza grupa reprezentująca budownictwo wyburzeniowe;

- 5422 nowych członków przyjęto w 2014 r.;

- 55,70% osób nowo przyjętych mia­ło mniej niż 36 lat.

 

Nasza struktura

- 16 okręgowych izb znajduje się w strukturze PIIB;

- 45 placówek terenowych działa w 13 okręgowych izbach;

- 17 008 członków liczyła w 2014 r. Mazowiecka OIIB, największa w PIIB;

- 2642 osoby należały do Opolskiej OIIB, najmniejszej w PIIB.

 

Wykształcenie naszych członków

- 65,65% członków PIIB posiada wy­kształcenie wyższe, 32,75% stano­wią technicy i 1,60% - majstrowie;

- 12% członków PIIB stanowiły kobie­ty, a 88% to mężczyźni;

- 5527 kobiet należących do PIIB znaj­dowało się w przedziale wiekowym 56-65 lat i była to największa ko­bieca reprezentacja uwzględniając przedziały wiekowe. Wśród mężczyzn najliczniejsza była również grupa wie­kowa 56-65 lat (35 247 osób).

 

©nyul - Fotolia.com

 

Doskonalimy kwalifikacje zawodowe

- 31 882 osoby skorzystały ze szko­leń gwarantowanych przez izbę;

- 5188 osób uczestniczyło w wy­cieczkach technicznych i konferen­cjach;

- 27,7% wszystkich członków PIIB uczestniczyło w szkoleniach;

- 54,9% członków przeszkoliła Mazo­wiecka OIIB w 2014 r. i był to naj­wyższy wskaźnik w kraju, następnie 33,1% członków przeszkoliła Lubel­ska OIIB i 30% - Śląska OIIB;

- 1,75 godz. poświęcił na szkolenie statystyczny członek izby;

- 14 600 osób skorzystało już ze szkoleń e-learningowych zamiesz­czonych na stronie internetowej PIIB, na której znajduje się 18 kur­sów. W 2012 r., po uruchomieniu tej formy podnoszenia kwalifika­cji, ze szkoleń skorzystały 1174 osoby;

-  22 805 osób, czyli prawie 20% wszystkich członków PIIB, skorzy­stało z bezpłatnego dostępu do elek­tronicznej bazy norm zamieszczonej na stronie internetowej PIIB;

- 118 000 egzemplarzy to miesięcz­ny nakład czasopisma „Inżynier bu­downictwa" w 2014 r. Wydano 11 zeszytów. Objętość numeru nie była mniejsza niż 120 stron.

 

Nadajemy uprawnienia budowlane

- 4433 osoby uzyskały uprawnienia budowlane w 2014 r. Od roku 2003 egzaminy na uprawnienia budowla­ne organizowane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne zdały 46 993 osoby, z czego ponad 92% zostało członkami izby;

- 9 - w tylu specjalnościach PIIB na­daje uprawnienia budowlane, czyli w: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryj­nej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej kolejowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej wy­burzeniowej, instalacyjnej telekomu­nikacyjnej, instalacyjnej sanitarnej i instalacyjnej elektrycznej. W spe­cjalności inżynieryjnej kolejowej nadaje się uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakre­sie sterowania ruchem kolejowym;

- 72 osobom posiadającym uprawnie­nia budowlane nadano tytuł rzeczo­znawcy budowlanego;

- 12 osób uzyskało potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Pol­sce. Osoby, które wystąpiły o uzna­nie kwalifikacji, reprezentowały różne państwa oraz byli wśród nich Polacy, którzy swoje kwalifikacje zawodowe uzyskiwali poza granicami Polski.

 

Przestrzegamy zasad etyki zawodowej

- 77 spraw wpłynęło do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Za­wodowej w 2014 r. Do rozpatrze­nia pozostawało jeszcze 6 spraw z 2013 r. oraz 1 sprawa z 2011 r.;

- 643 sprawy wpłynęły w 2014 .r do okręgowych rzeczników odpowiedzial­ności zawodowej, w tym: 566 spraw dotyczyło odpowiedzialności zawodo­wej, 56 spraw dotyczyło odpowie­dzialności dyscyplinarnej, a 21 spraw pozostawało poza kompetencją izby;

- 632 to liczba spraw, w których okrę­gowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej wszczęli postępowania, w tym 67 dotyczyło odpowiedzial­ności dyscyplinarnej i 565 - odpo­wiedzialności zawodowej. Na koniec 2014 r. było w toku 147 spraw;

- 56,05% spraw toczących się z zakresu odpowie­dzialności zawodo­wej i dyscyplinarnej dotyczyło kierowni­ków budowy lub robót, 16,94% spraw dotyczyło projektantów i sprawdzających projekty, 10,7% - inspektorów nadzoru inwestorskiego, 5,61% - postępowań rzeczoznawców oraz 2,42% - osób przeprowadza­jących okresowe kontrole.

 

Sprawujemy nadzór nad nale­żytym wykonywaniem zawodu

?  23 sprawy (18 - odpowiedzialność zawodowa i 5 - odpowiedzialność dyscyplinarna) wpłynęły do Krajowe­go Sądu Dyscyplinarnego w 2014 r. jako do sądu II instancji i 1 sprawa z tytułu odpowiedzialności dyscypli­narnej jako do sądu I instancji;

?  255 spraw do rozpatrzenia wpły­nęło do okręgowych sądów dys­cyplinarnych, z czego 199 spraw dotyczyło odpowiedzialności zawo­dowej i 18 spraw - odpowiedzialno­ści dyscyplinarnej oraz 38 wniosków dotyczyło zatarcia kary. W wyniku postanowień okręgowe sądy dys­cyplinarne m.in. ukarały winnych w 115 sprawach, w 8 sprawach uniewinniły obwinionych od zarzu­canych im czynów, w 71 sprawach umorzyły postępowania, w 35 spra­wach orzekły o zatarciu kary, a 101 spraw pozostało w toku.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube