Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa w statystyce w 2017 r.

11.06.2018

Nadajemy uprawnienia budowlane

 • 5922 osoby uzyskały uprawnienia budowlane w 2017 r.;
 • 83,12% - tyle wynosiła średnia zda- walność testu mierzona w skali kraju dla obydwu sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane w 2017 r., natomiast 75,67% wynosiła średnia zdawalność egzaminu ustnego mierzona na tych samych zasadach;
 • 2615 - tyle uprawnień budowlanych nadano w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 1254 w instalacyjnej sanitarnej, 899 w instalacyjnej elektrycznej, 609 w inżynieryjnej drogowej, 230 w inżynieryjnej mostowej, 97 w inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, 91 w inżynieryjnej hydrotechnicznej, 83 w instalacyjnej telekomunikacyjnej i 44 w inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym;
 • 9 - w tylu specjalnościach PIIB nadaje uprawnienia budowlane, czyli w konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej kolejowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej wyburzeniowej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej, instalacyjnej telekomunikacyjnej, przy czym w specjalności inżynieryjnej kolejowej nadaje się uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym;
 • 25 decyzji pozytywnych nadających tytuł rzeczoznawcy budowlanego wydano osobom posiadającym uprawnienia budowlane, w tym 17 dotyczyło specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 3 - instalacyjnej sanitarnej, 2 - instalacyjnej elektrycznej, 2 - inżynieryjnej mostowej i 1 - instalacyjnej telekomunikacyjnej, 4 osobom odmówiono nadania takiego tytułu;
 • 10 osób uzyskało potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce; w grupie tej znalazły się decyzje w specjalności: 4 - konstrukcyjno-budowlanej, 3 - instalacyjnej sanitarnej, 1 - inżynieryjnej mostowej oraz 2 - inżynieryjnej drogowej; wśród wnioskodawców były osoby, które zdobyły swoje uprawnienia w krajach należących do Unii Europejskiej, m.in. we Włoszech, Niemczech, Francji, Holandii czy Wielkiej Brytanii.

 

Przestrzegamy zasad etyki zawodowej

 • 27 spraw wpłynęło do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2017 r., a do rozpatrzenia pozostały jeszcze 4 sprawy z 2016 r.;
 • 542 sprawy wpłynęły w 2017 r. do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, w tym: 477 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, 53 dotyczyły odpowiedzialności dyscyplinarnej, a 12 pozostawało poza kompetencją izby;
 • 551 to liczba spraw, w których okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej wszczęli postępowania, w tym 55 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej i 496 z tytułu odpowiedzialności zawodowej, na koniec 2017 r. 163 sprawy były w toku;
 • 49,38% spraw toczących się z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej dotyczyło kierowników budów lub robót, 15,13% - inspektorów nadzoru inwestorskiego, 9,13% - projektantów i sprawdzających projekty, 5,88% dotyczyło osób przeprowadzających okresowe kontrole, 2,88% - postępowań rzeczoznawców, a pozostałe sprawy, w tym dotyczące etyki zawodowej, stanowiły 17,63%.

 

Sprawujemy nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu

 • 22 sprawy (13 - odpowiedzialność zawodowa i 9 - odpowiedzialność dyscyplinarna) wpłynęły do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2017 r. jako do sądu II instancji, nie było spraw w I instancji;
 • 224 sprawy wpłynęły do okręgowych sądów dyscyplinarnych, z czego 170 spraw dotyczyło odpowiedzialności zawodowej i 14 spraw - odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz 40 wniosków dotyczyło zatarcia kary; w wyniku postanowień okręgowe sądy dyscyplinarne m.in.: ukarały winnych w 118 sprawach, w 23 sprawach uniewinniły obwinionych od zarzucanych im czynów lub odmówiły ukarania, w 25 sprawach umorzyły postępowania, w 38 orzekły o zatarciu kary, w 2 orzekły o utracie uprawnień, a 93 sprawy pozostały w toku;
 • ponad 80% wszystkich ukaranych w 2017 r. stanowili kierownicy budowy; najczęstsze wykroczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej dotyczyły niedbałego wykonywania obowiązków z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wykonywania robót budowlanych niezgodnie z wydanymi decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz prowadzenia prac budowlanych poza obszarem zagospodarowania objętym projektem budowlanym, a także przekraczania zakresu posiadanych uprawnień budowlanych; najczęstsze wykroczenia z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej to naruszenie zasad etyki zawodowej.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube