Odpowiada Andrzej Jastrzębski – radca prawny.

Jak rozumieć zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.), w którym dopuszczono przeznaczenie uzupełniające – budynki gospodarcze w tym garaże ze wskazaniem, iż funkcje garażowe i gospodarcze należy rozwiązywać w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym. 

 

Na wstępie należy zastrzec, iż dokonanie wnikliwej interpretacji m.p.z.p., którego fragment przytoczył czytelnik, wymagałoby zapoznania się z całą treścią planu, której wykładnia powinna być dokonana nie tylko w odniesieniu wprost do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr 264 ze zm.), ale właśnie również w relacji do pozostałych zapisów samego planu. Odnosząc się ogólnie do wskazanego problemu rozumienia użytych w m.p.z.p. określeń, należy zatem wskazać, że zastosowane określenie przeznaczenia terenu – w zakresie rozwiązywania bryły obiektów –  zachowuje zdecydowanie instrukcyjny charakter. Trzeba zauważyć, iż zasadnicze rozstrzygnięcie przedmiotowego zapisu niesie następującą treść: dopuszczona jest zabudowa uzupełniająca budynkami gospodarczymi (w tym garażami) o powierzchni nieprzekraczającej 60 m2 oraz w liczbie nie więcej niż jeden na działce. Ten zapis ma kategoryczny charakter, co oznacza, że nie jest dopuszczalne wznoszenie obiektów o większej powierzchni zabudowy ani w większej liczbie niż jeden na działce. Natomiast charakter zapisu odnoszącego się do bryły obiektów budowlanych należy raczej oceniać jako dyrektywę, czyli określenie pewnego pożądanego przez gminę kierunku kształtowania zabudowy, zgodnie z którym powinna ona być zwarta, do czego prowadzić ma połączenie w jednej bryle budynków mieszkalnych i gospodarczych. Ze względu bowiem na fakt, iż generalnie plan dopuszcza ww. zabudowę uzupełniającą, wniosek, zgodnie z którym na podstawie przytoczonego zapisu planu możliwa jest jedynie taka zabudowa działki budynkiem gospodarczym (garażem), w której jest on umieszczony w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym, powodowałby zaprzeczenie sensu generalnego dopuszczenia sytuowania na nieruchomości zabudowy uzupełniającej tego typu. W sytuacji bowiem braku technicznych możliwości połączenia ww. obiektów w jedną bryłę przy jednoczesnej możliwości postawienia np. osobnego garażu, plan w sposób nieuzasadniony ograniczałby prawo do zabudowy działki budowlanej. A zatem przedstawione regulacje z m.p.z.p. w zakresie kształtu bryły obiektu gospodarczego (w tym garażu) należałoby odczytywać raczej jako dyrektywę o treści: jeżeli istnieje techniczna możliwość połączenia budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego w jedną bryłę, to należy w taki sposób zagospodarować działkę, natomiast w sytuacji braku takiej możliwości budynek uzupełniający istniejącą zabudowę może zostać posadowiony oddzielnie, jednak musi on spełniać pozostałe parametry techniczne przewidziane w planie dla tego rodzaju obiektów.