Konsolidacja próżniowa jest sprawdzonym systemem stosowanym do wzmacniania słabych i bardzo słabych gruntów niespoistych o bardzo dużej wilgotności.
Procedura polega na wykonaniu w gruncie słabym drenażu pionowego, następnie zaś zainstalowaniu pod nieprzepuszczalną dla powietrza membraną poziomych i pionowych rur.
Pod membraną wytwarza się podciśnienie wywołujące przyspieszoną izotropową konsolidację w masywie gruntowym. Konsolidacja przebiega w stosunkowo krótkim czasie. W wypadku posadawiania nasypów drogowych o dużej wysokości, w celu przyspieszenia konsolidacji, budowę nasypu przeprowadza się w trakcie trwania podciśnienia Vaccum™. W wielu przypadkach wykonuje się dodatkowe przeciążenie tymczasowe nasypu drogowego, które pozwala na wymuszenie osiadań nasypu w stosunkowo krótszym czasie.{mospagebreak}
Znaczący wpływ na efektywność metody Vacuum™ ma gęstość wykonania i odpowiedni dobór parametrów drenów pionowych, instalowanych z powierzchni platformy roboczej. Dreny pionowe mają z zadanie skrócić drogę filtracji wody co w efekcie wpływa na znaczące zmniejszenie czasu konsolidacji gruntu.Podstawowe zalety metody MENARD Vaccum™ to:
znacząca oszczędność czasu w stosunku do innych metod konsolidacji,
obciążenia mogą być przekazane na grunt już 2 tygodnie po rozpoczęciu wytwarzania podciśnienia
uzyskanie przez skonsolidowany grunt właściwości izotropowych umożliwia spełnienie warunków dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania konstrukcji,
brak ryzyka utraty stateczności budowli wzniesionej na skonsolidowanym podłożu,
możliwość kontroli tempa i wartości obciążenia w korelacji z wymuszonymi przez nie osiadaniami.
Mniejsza niż w wypadku typowego obciążania nasypem kubatura gruntu potrzebna do uzupełnienia wymuszonych osiadań.