Jacek Szer, główny inspektor nadzoru budowlanego, 9 listopada podpisał porozumienie z Lucyną Olborską, dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji.

Porozumienie ustala zasady współpracy w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. poz. 542 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym stosowania akredytacji dla celów oceny zgodności wyrobów budowlanych i nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych.

Strony zobowiązały się m.in. do wymiany danych i informacji związanych z funkcjonowaniem systemów oceny zgodności i nadzoru rynku, współdziałania przy opracowywaniu programów akredytacji lub wytycznych stosowania norm akredytacyjnych oraz udziału przedstawicieli w organizowanych przez strony szkoleniach i innych działaniach dotyczących akredytacji oraz systemu nadzoru rynku wyrobów budowlanych.

 

Źródło: GUNB