Mostostal Warszawa wygrał przetarg ogłoszony przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich i wybuduje ponadsześciokilometrową obwodnicę Strzyżowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988.

Inwestycję o wartości blisko 99 mln zł Mostostal Warszawa zrealizuje w ramach Grupy Kapitałowej razem z Mostostalem Kielce. To największe wartościowo zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Obwodnica Strzyżowa będzie częścią drogi wojewódzkiej nr 988, a jej przebieg przez obszary zabudowane, rolne oraz tereny nieużytkowane ma skierować ruch tranzytowy poza centrum miasta oraz usprawnić łączność drogową na odcinku Babica – Twierdza. Ponadsześciokilometrowa trasa będzie jednojezdniową drogą klasy G z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy.

W ramach umowy przewidziana jest budowa zarówno jednopoziomowych (typu rondo, skanalizowanych lub zwykłych), jak i dwupoziomowych (m.in. w formie wiaduktów) skrzyżowań z drogami i linią kolejową. Lokalnie w strefie skrzyżowań pojawią się dodatkowe pasy lewoskrętów, włączeń i wyłączeń. W sumie ma powstać ok. 25 obiektów inżynierskich, w tym: 5 mostów (3 na Wisłoku i po jednym obiekcie przez rzekę Stobnica i potok Różanka), wiadukty drogowe oraz przepusty.

Inwestycja będzie obejmowała również:

- budowę dróg dojazdowych (serwisowych),

- zabezpieczenie terenów zagrożonych osuwiskami,

- budowę chodników w obrębie skrzyżowań i zatok autobusowych oraz przebudowę istniejących,

- budowę zatok autobusowych,

- budowę oświetlenia w rejonie skrzyżowań typu rondo i skrzyżowań dwupoziomowych,

- budowę urządzeń ochrony środowiska, m.in.: ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, urządzeń oczyszczających wody opadowo-roztopowe, zieleni izolacyjnej – w zależności od wskazań decyzji środowiskowej,

- budowę układu odwodnienia drogi,

- budowę/przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej występujących w obszarze inwestycji,

- wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obwodnica Strzyżowa ma powstać do końca października 2019 r. Za realizację inwestycji odpowiedzialny będzie Departament Infrastruktury Mostostalu Warszawa pod dyrekcją Grzegorza Krzystańskiego.