Na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 14.11.2018 r. z satysfakcją odnotowano pojawienie się w mediach społecznościowych oddolnej inicjatywy wystąpienia z petycją do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zmian w ustawodawstwie dotyczącym zawodów inżyniera budownictwa i architekta. Inicjatywa taka stanowi niezwykle cenne wsparcie przedstawicieli PIIB w drodze do uzyskania zapisów ustawowych dobrych dla gospodarki i dla obu z ww. zawodów związanych z budownictwem.

 

 

Zapraszamy do podpisywania petycji broniącej przed deprecjonowaniem naszego zawodu.

 

 

Bieżące informacje na temat proponowanych przez IARP oraz PIIB zapisów ustawowych są zamieszczane na profilu facebookowym PIIB, w wersji tradycyjnej pojawią się zaś w grudniowym numerze Inżyniera Budownictwa.

 

 

Petycja do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zmian w ustawodawstwie dotyczącym zawodów inżyniera budownictwa i architekta

 

 

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Kopernika 36/40 , lok. 110, 00-924 Warszawa, tel. 0 22 551 56 00
KRS 0000192270 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 525-22-90-483, Kapitał zakładowy 150 000 zł

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, wejdź na stronę www.inzynierbudownictwa.pl i w module newslettera anuluj swoją subskrypcję