Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Kopernika 36/40 , lok. 110, 00-924 Warszawa, tel. 0 22 551 56 00
KRS 0000192270 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 525-22-90-483, Kapitał zakładowy 150 000 zł

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, wejdź na stronę www.inzynierbudownictwa.pl i w module newslettera anuluj swoją subskrypcję