Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powiat poznański

wielkopolskie

19.07.2018

Termin nadsyłania ofert - do 25.07.20181. Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8

2. Stanowisko:
Inspektor nadzoru inwestorskiego

3. Podległość służbowa:
Kierownik Wydziału Dróg

4. Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:
? obywatelstwo polskie,
? wykształcenie wyższe o profilu drogowym, przy stażu pracy minimum 4 lata,
lub wykształcenie średnie o profilu drogowym, przy stażu pracy minimum 6 lat,
? posiadanie uprawnień budowlanych wykonawczych,
? pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
? brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
? nieposzlakowana opinia,
? prawo jazdy kat. B.

5. Wymagania dodatkowe:
? min. 2 letnie doświadczenie w administracji publicznej lub samorządowej,
? wykształcenie wyższe,
? znajomość przepisów Ustawy Prawo Budowlane,
? znajomość przepisów Ustawy o drogach publicznych,
? znajomość rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
? znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
? znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
? znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
? ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
? znajomość przepisów Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych,
? znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
? znajomość Ustawy o finansach publicznych,
? znajomość zasad kosztorysowania w szczególności znajomość Rozporządzenia w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym,
? znajomość Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
? znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
? komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole,
? sprawne poruszanie się pojazdem, znajomość topografii powiatu poznańskiego,
? odpowiedzialność i sumienność,
? wysoka kultura osobista,
? zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

6. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku, m.in.:
? sprawowanie bieżącej kontroli nad stanem dróg powiatowych,
? sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz uczestniczenie w odbiorach robót (częściowych, końcowych, pogwarancyjnych) oraz usług, przy realizacji robót interwencyjnych, bieżącego utrzymania dróg, przebudowy dróg, robót remontowych,
? przeprowadzanie okresowych kontroli technicznych dróg z przekazaniem informacji
do uaktualnienia ewidencji dróg,
? zgłaszanie propozycje zadań z zakresu utrzymania remontów, przebudowy, inwestycji do planów rocznych, wieloletnich oraz planów rozwoju sieci,
? przygotowywanie opinii związanych z interwencjami dotyczącymi stanu dróg,
? dokonywanie odbioru oznakowania i zabezpieczenia ruchu przy zajęciu pasa drogowego przez obcych wykonawców oraz sprawdzanie ich zezwoleń,
? uczestniczenie w odbiorach pasa drogowego, po zwolnieniu pasa z zajęcia przez obcych wykonawców,
? realizowanie ustawowych zadań z zakresu inżynierii ruchu,
? opiniowanie i przygotowywanie do zatwierdzenia zmian w organizacji ruchu drogowego,
? sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami wykonywanymi przez Obwód Drogowy,
? planowanie i koordynowanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
? sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg na drogach powiatowych,
? pełnienie dyżuru zimowego utrzymania dróg,
? dokonywanie odbioru usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg zlecanych wykonawcom zewnętrznym,
? udział w postępowaniach egzekucyjnych,
? składanie wniosków o przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne oraz ustalanie wartości zamówienia publicznego,
? przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia publicznego oraz współuczestniczenie
w przygotowaniu umów,
? sporządzanie kosztorysów ofertowych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
? pełnienie funkcji członka Komisji przetargowej.

7. Warunki pracy na danym stanowisku :
? Etat ? 8 godzin
? Miejsce pracy: Poznań, ul. Zielona 8 oraz praca na terenie m. Poznania i powiatu poznańskiego.
? Praca wymaga przemieszczania się samochodem pomiędzy Urzędami (np. Starostwo Powiatowe), a także pomiędzy innymi instytucjami.
? Zarząd Dróg Powiatowych nie posiada pojazdu samochodowego przystosowanego
do poruszania się przez osobę niepełnosprawną.

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


9. Wymagane dokumenty:
? życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata
z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,
? list motywacyjny,
? kopia uprawnień budowlanych,
? kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
o wykształcenie (np. dyplom ukończenia studiów wyższych),
o staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy ? ze wszystkich wskazanych
w życiorysie miejsc pracy),
? oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
? oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwa skarbowe,
? oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych i nieposzlakowanej opinii,
? osoba niepełnosprawna, która zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.
13a ust. 2 ? ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach, jest obowiązana do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

10. Termin i miejsce składania dokumentów:
? wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 25.07.2018 r., do godz. 15.00.
? dokumenty, które wpłyną do Zarządu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
? miejsce składania dokumentów:
? Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8,
Kancelaria ? pokój 026, parter budynku.
? Dokumenty należy umieścić w kopercie oznaczonej: ?Inspektor nadzoru inwestorskiego?

11. Informacje o przebiegu postępowania pod numerem tel. 61 8593 433 ( Dział Kadr i Płac - pokój 507).

12. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na:
? stronie internetowej BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (www.zdp.powiat.poznan.pl),
? tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

13. Dodatkowe informacje:
? nie wzywa się do uzupełnienia wymaganych dokumentów,
? zaproszeni do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną kandydaci spełniający wymagania formalne,
? ocena kwalifikacji kandydatów odbywać się będzie w miesiącach sierpniu/wrześniu 2018,
w terminie określonym po otrzymaniu aplikacji. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie,
? stosowane będą następujące metody i techniki naboru:
o praca na dokumentach złożonych przez kandydatów,
o rozmowa i/lub pisemny sprawdzian kwalifikacji.

14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ?RODO?, informuję, że:
1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest:
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, zwanym dalej ZDP.
Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu (61-851) przy ul. Zielonej 8.
2. Skontaktować się z nami można za pomocą:
1) telefonu nr: 61 8593430,
2) faxu: nr faksu 61 8593429 oraz
3) poczty e-mail: zdp@powiat.poznan.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać przez stronę internetową adres www.zdp.poznan.pl
3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu jest
Cezary Sadowski, kontakt przy pomocy adresu e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl.
4. Dane osobowe zawarte w aplikacji nadesłanej w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie
o pracy będą przetwarzane w celach rekrutacji, archiwizacji, udostępnienia informacji publicznej. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze ? ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 902 ze zm.) i w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych w ogłoszeniu
o naborze skutkować będzie odrzuceniem aplikacji z powodów formalnych.
6. Dane osobowe zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane przez 3 miesiące od daty publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń informacji o rozstrzygnięciu rekrutacji.
Po tym czasie będą niszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny. Dane osobowe (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania) będą przetwarzane przez okres 2 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Kontakt:

Telefon: 618593-433

Email: sylwia.karalus@zdp.poznan.pl

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+