Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Docieplenia od wewnątrz ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii

28.05.2018

 

Docieplenie od wewnątrz, ograniczające wystąpienie kondensacji pary wodnej, może być zrealizowane w postaci zróżnicowanych wariantów. W praktyce inżynierskiej spotyka się najczęściej trzy rozwiązania. Pierwszym jest ocieplenie od wewnątrz z zastosowaniem materiału termoizolacyjnego o bardzo dużym oporze dyfuzyjnym. Przykładem tego typu materiału jest szkło piankowe czarne. Kolejnym rozwiązaniem jest przegroda z izolacją termiczną o niewielkim oporze dyfuzyjnum z zastosowaniem paroizolacji (np. folii PVC) i warstwy wykończeniowej (np. płyty gipsowo-kartonowe). Innym wariantem może być stosowanie termoizolacyjnych płyt zespolonych z warstwą o dużym oporze dyfuzyjnym. Przykładem takiego rozwiązania jest płyta zespolona składająca się z polistyrenu EPS oraz obustronnej okładziny gipsowo-kartonowej. Należy podkreślić, że skuteczność w zakresie ograniczenia ilości powstającego kondensatu zależy w istotny sposób od poziomu wykonawstwa robót budowlanych. Rozwiązania materiałowe dopuszczające wystąpienie kondensacji międzywarstwowej produkowane są np. z silikatu wapiennego. Kryształki silikatu tworzą mikroporowaty szkielet o porach otwartych, co umożliwia uzyskanie dobrych właściwości kapilaryzacyjnych materiału. W przypadku wytworzenia się kondensatu na styku konstrukcji ściany i docieplenia materiał termoizolacyjny chłonie wodę, odprowadzając ją na płaszczyznę zewnętrzną. Innym interesującym materiałem termoizolacyjnym dopuszczającym wystąpienie kondensacji są mineralne płyty izolacyjne. Płyty te charakteryzują się bardzo małym oporem dyfuzyjnym. Ciekawym rozwiązaniem docieplenia od strony wewnętrznej są izolacje cieplne z dodatkiem aerożeli, np. w postaci tynków. Materiał ten charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi przy niskim współczynniku oporu dyfuzyjnego. Zestawienie wybranych parametrów cieplno-wilgotnościowych materiałów termoizolacyjnych stosowanych do dociepleń od wewnątrz przedstawiono w tabeli (str. 48).

Rozwój nowych technologii powoduje, że na europejskim rynku budowlanym pojawiają się coraz to nowsze rozwiązania materiałowe izolacji stosowanych do dociepleń od wewnątrz. Takim przykładem mogą być organiczne materiały termoizolacyjne produkowane np. na bazie pałki wodnej (fot. 6) bądź też izolacje cieplne wykonywane z porowatej pianki drzewnej. Materiał ten, znajdujący się z fazie aplikacyjnej (fot. 7, 8), ma współczynnik przewodzenia ciepła w zakresie 0,040-0,052 W/mK i stosunkowo niski opór dyfuzyjny.

 

Fot. 6, 7, 8. Izolacja cieplna na bazie pałki wodnej i pianka drzewna [14]

 

Wybrane wytyczne docieplania od wewnątrz
Przed przystąpieniem do wykonania izolacji termicznej od strony wewnętrznej należy dokonać rozpoznania budowy materiałowej docieplanej przegrody wraz z wykonaniem ewentualnych odkrywek. Kolejnym krokiem jest pomiar grubości wszystkich warstw składowych ściany. Istotnym zagadnieniem jest pomiar wilgotności masowej ściany. Na podstawie danych wyjściowych należy przeprowadzić obliczenia kondensacji międzywarstwowej dla ściany pełnej oraz obliczenia współczynnika przenikania ciepła. Należy zwrócić w tym miejscu szczególną uwagę na fakt, że w wybranych przypadkach spełnienie wymogów w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła zgodnych z rozporządzeniem [6] może spowodować pojawienie się tak dużej ilości kondensatu, która nie będzie mogła zostać odparowana w ciągu całego roku.

Ze względu na specyfikę przyjmowanych rozwiązań jako obligatoryjne należałoby uznać obliczenie wartości czynnika temperaturowego fRsi we wszystkich miejscach połączeń docieplanej ściany z przegrodami do niej przylegającymi.

 

Fot. 9. Zastosowanie izolacji paroszczelnej w miejscu przebicia docieplenia

 

Fot. 10. Zastosowanie izolacji paroszczelnej w miejscach połączeń składowych docieplanej ściany [15]

 

W obliczeniach cieplno-wilgotnościowych należy uwzględniać sposób wykończenia powierzchni ściany, w tym powłoki malarskie. W miejscach szczególnych zaleca się stosowanie zaawansowanych metod obliczeniowych w zakresie obliczeń rozkładu pola temperatur w przekroju przegrody i wykonywanie symulacji przepływu wilgoci, przynajmniej w okresie trzech lat. W przypadku wykonywania docieplenia od strony wewnętrznej należy pamiętać o klejeniu izolacji termicznej na całej jej powierzchni, bez zostawiania pustek powietrznych między izolacją termiczną a docieplaną ścianą, a także o zapewnieniu maksymalnej szczelności powietrznej elementów przebić i wzajemnych połączeń (fot. 9). Jest to szczególnie istotne w przypadku stosowania systemów dociepleń o stosunkowo wysokim oporze dyfuzyjnym, np. wykorzystujących izolację paroszczelną. W takich przypadkach infiltracja powietrza wewnętrznego o stosunkowo wysokiej temperaturze i wilgotności w przestrzeń między izolacją termiczną a docieplaną ścianą spowoduje skokowy wzrost ilości powstającego kondensatu, który nie został uwzględniony na etapie obliczeń. Konsekwencją będzie pogorszenie izolacyjności termicznej składowych ściany oraz możliwość wystąpienia znacznego zawilgocenia i zagrzybienia na jej powierzchni lub w jej wnętrzu.

 

 

Fot. 11, 12. Zastosowanie izolacji paroszczelnej w obrębie połączenia docieplanej ściany i okna

 

Podsumowanie

Docieplenie ścian od strony wewnętrznej staje się coraz częściej podejmowanym działaniem poprawy stanu ochrony cieplnej budynków o charakterze zabytkowym. Zróżnicowanie rozwiązań systemów wewnętrznych dociepleń w aspekcie przyjmowanych koncepcji bazujących na specyficznych właściwościach materiałowych izolacji termicznych i dodatkowych materiałów uzupełniających powoduje konieczność wykonywania szczegółowych obliczeń cieplno-wilgotnościowych. Ich brak lub niewłaściwe wykonanie, a także ewentualne błędy powstające na etapie realizacji robót budowlanych mogą powodować wystąpienie zawilgocenia i zagrzybienia wewnątrz docieplanej ściany bądź na jej powierzchni. W celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów w zakresie wykonania docieplenia od wewnątrz niezbędna jest również znajomość poprawnego wykonania izolacji termicznych w miejscach szczególnych, w tym na połączeniach ścian zewnętrznych ze stropem (sufit, podłoga), z oknem (nadproże, parapet), ze ścianami poprzecznymi, a także zróżnicowanych miejsc przebicia. Powinno to być zrealizowane, opierając się na opracowanych w dokumentacji projektowej detalach architektonicznych, uwzględniających geometrię docieplanych przegród i specyfikę zastosowanych materiałów.

 

dr inż. Paweł Krause

Politechnika Śląska

 

Bibliografia

 1. K. Arbeiter, Innendaemmung, Verlagsgesellschaft Rudolf Mueller, Koeln 2014.
 2. P. Krause, T. Steidl, Uszkodzenia i naprawa przegród budowlanych w aspekcie izolacyjności termicznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2017.
 3. B. Orlik-Kożdoń, T. Steidl, Projektowanie izolacji cieplnej od wewnątrz z uwagi na wodochlonność elewacji, „Materiały Budowlane” nr 1/2018.
 4. B. Orlik-Kożdoń, Docieplanie przegród zewnętrznych od wewnątrz. Metodyka projektowania i technologie wykonania. Adaptacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych i poprzemysłowych na cele użyteczności publicznej, praca zbiorowa pod red. P. Krause, Warszawa Archmedia, 2017.
 5. R. Wójcik, Docieplenia budynków od wewnątrz, Grupa Medium, Warszawa 2017.
 6. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
 7. PN-EN ISO 13788 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania.
 8. PN-EN ISO 10211:2017-09 Mostki cieplne w budownictwie - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe.
 9. PN-EN ISO 14683:2017 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne.
 10. www.sf-vakuumdammung.at
 11. www.egginger-naturbaustoffe.de
 12. www.variotec.de
 13. www.aerobran.de
 14. www.energie-fachberater.de
 15. www.passiv.de

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube