Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Monolityczne podłogi betonowe - jak unikać błędów

23.10.2018

Prace koncepcyjno-projektowe

Nawierzchnie przemysłowe muszą przejmować i przenosić na warstwy podbudowy znaczne obciążenia od maszyn i składowanych produktów.

Na wierzchniej warstwie podłogi przemysłowej - posadzce - koncentruje się najwięcej oddziaływań eksploatacyjnych, potencjalnie zagrażających jej trwałości i jakości. Podłogi są najczęściej remontowanymi elementami obiektów budowlanych. Jednym z poważniejszych błędów jest niedostosowanie założeń projektowych do rzeczywistych warunków eksploatacyjnych, dlatego należy w pierwszej kolejności ustalić, jakie konieczne wymogi musi spełniać posadzka oraz jakie obciążenia będą na nią oddziaływać w trakcie użytkowania. Oprócz obciążeń statycznych posadzki muszą przejmować także obciążenia dynamiczne, np. siły wywołane przejazdami wózków podnośnikowych i samochodów. Innym typem obciążeń są oddziaływania mechaniczne, klimatyczne czy chemiczne, pochodzące od kwasów, płynów itd. Ważnymi wymaganiami stawianymi wierzchnim warstwom podłóg przemysłowych są kryteria związane z użytkowaniem: przeciwpoślizgowość, wytrzymałość na ścieranie, łatwość pielęgnacji, przeciwpyłowość, równość powierzchni itd. Dobór właściwego kryterium jest przede wszystkim uzależniony od przewidywanego profilu produkcji. Trwałość podłóg przemysłowych zależy też od prawidłowości wykonania i przestrzegania ustalonych warunków eksploatacji, które powinny być dokładnie określone na etapie projektowania. Bardzo istotna jest ścisła współpraca między wszystkimi uczestnikami procesu produkcyjnego: projektantem, inwestorem, wykonawcą, geotechnikiem, dostawcami zbrojenia, betonu i użytkownikiem, mająca na celu przeprowadzenie oceny oraz doboru systemu pod konkretne potrzeby (rys. 2). Kluczowe znaczenie ma włączenie do procesu powstawania jak największej liczby stron uczestniczących w przedsięwzięciu. Brak lub niepełna analiza, błędy projektowe, wadliwe wykonawstwo, zły nadzór prowadzą do powstawania uszkodzeń i usterek. Aby ostateczny koszt wykonania nie był dla nikogo zaskoczeniem, a dobór powłoki nie okazał się chybiony, niezbędna jest również ścisła współpraca projektantów z technologami i dostawcami materiałów na warstwy posadzki. Współpraca z wykonawcą i dostawcami materiałów pozwala nie tylko na urealnienie kosztów, ale także na przyjęcie systemu możliwego technicznie. Bieżące informowanie inwestora o różnych możliwościach wykonania nawierzchni pozwala na osiągnięcie kompromisu między granicznymi wymogami użytkowymi a ceną przyszłej nawierzchni.

 

Rys. 2. Strony zaangażowane w powstawanie nowej podłogi przemysłowej


Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z projektem budowlanym oraz opracowanym do tego celu projektem wykonawczym. Projektowanie podłóg przemysłowych jest zagadnieniem niełatwym, wymagającym dużej wiedzy oraz rutyny. Ważne jest, aby prace te zlecać doświadczonym projektantom. Należy wymagać, aby w projekcie były zawarte co najmniej następujące informacje:

  • opis projektowanej podłogi wraz z opisem technologicznym, w którym powinny być podane rodzaje i kolejność układanych poszczególnych warstw, np. izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych, dźwiękochłonnych;
  • wymagania, jakie powinno spełniać podłoże gruntowe i podbudowa podłogi wraz ze sposobem ich przygotowania;
  • wymagania, jakie powinien spełniać betonowy podkład pod warstwę wierzchnią;
  • opis projektowanej posadzki z podaniem rodzaju i kolejności układania poszczególnych jej warstw;
  • wytyczne dotyczące rozpoczęcia użytkowania;
  • wytyczne kontroli i użytkowania;
  • rysunki rzutów poszczególnych kondygnacji z zaznaczeniem rodzaju posadzki w danym pomieszczeniu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, odpływów, studzienek, kanalików, spadków i innych szczegółów;
  • rysunki przekrojów obiektu z zaznaczeniem rodzajów konstrukcji podłogi wraz z posadzką i jej poszczególnych elementów, np. warstw izolacyjnych, podkładów pod posadzki;
  • rysunki sposobów wykonania szczegółów zabezpieczeń, np. szczelin dylatacyjnych, połączeń z innymi podłogami.

Najczęściej spotykany układ warstw podłogi pokazano na rys. 3. Niestabilność choćby jednego z tych elementów powoduje ograniczoną współpracę całości i odbija się negatywnie na trwałości podłogi [10].

Przed przystąpieniem do projektowania konieczne jest wykonanie rozpoznania podłoża gruntowego. Badania należy prowadzić na podstawie rozporządzenia [17], w którym określono szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych polegające m.in. na: zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej, przygotowaniu oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych, ustaleniu wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża w różnych fazach budowy i eksploatacji, wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi, wyborze metody wzmacniania podłoża.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube