Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Program działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie kadencji 2018-2022

12.07.2018

Załącznik do uchwały nr 29/18 XVII Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 30 czerwca 2018 r.

Zakres podstawowych zadań, które Polska Izba Inżynierów Budownictwa będzie realizować w kadencji 2018–2022 wynika bezpośrednio z treści przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725). Ich realizacja należy do statutowych organów krajowych oraz okręgowych.

Zadania te można podzielić na: działania kierowane do otoczenia społecznego i instytucjonalnego oraz kierowane do członków samorządu, w tym im służące.

 

 1. Działania kierowane na zewnątrz samorządu zawodowego:
 1. Działania informacyjne:
 1. rozwijanie świadomości społecznej, w tym przedstawicieli organów państwowych i samorządowych, w zakresie istotnej roli samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w cywilizacyjnym i kulturowym rozwoju kraju, tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej infrastruktury technicznej i zasobów mieszkaniowych, o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych;
 2. kontynuowanie dotychczasowych i wdrażanie nowych form działań propagujących zawód inżyniera budownictwa jako zawód zaufania publicznego związany z bezpieczeństwem ludzi, ich mienia oraz środowiska naturalnego;
 3. kreowanie i promowanie wizerunku samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jako instytucji dbającej o wysoki poziom kompetencji i kwalifikacji jego członków w interesie społecznym oraz środowiska zawodowego.
 1. Współpraca z Parlamentem RP, Rządem RP, instytucjami samorządowymi i organizacjami działającymi w szeroko rozumianym budownictwie:
 1. kontynuowanie współpracy z posłami i senatorami RP, ministrem właściwym do spraw budownictwa i innymi resortami w zakresie nas dotyczącym oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego w zakresie przygotowywania oraz opiniowania projektów ustaw i przepisów techniczno-budowlanych;
 2. rozwijanie, na poziomie krajowym i okręgowym, bezpośrednich kontaktów z parlamentarzystami RP, m.in. poprzez spotkania i debaty w sprawach istotnych dla budownictwa i środowiska inżynierów budownictwa;
 3. kontynuowanie współpracy z uczelniami technicznymi, Polską Komisją Akredytacyjną, Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych oraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ukierunkowanej na kształtowanie programów nauczania dobrze przygotowujących do wykonywania zawodu regulowanego;
 4. podjęcie współpracy z Ministerstwem Edukacji i jego agendami w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego i średniego w budownictwie, doskonalenia zintegrowanego systemu kwalifikacji, w tym sektorowych;
 5. kontynuowanie współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji w Budownictwie i jej partnerami, w tym pracodawcami oraz związkami zawodowymi jako istotnie wpływającymi na rynek pracy i warunki wykonywania zawodu inżyniera budownictwa;
 6. rozwój współdziałania z samorządami zawodów zaufania publicznego na szczeblu krajowym i okręgowym, w tym z działającymi w zakresie budownictwa;
 7. pogłębienie współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej oraz z innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi;
 8. kontynuowanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami inżynierskimi, m.in. w celu egzekwowania zasady równego traktowania w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa;
 9. kontynuowanie dobrej praktyki kontaktów z kierownictwami sądów powszechnych w celu opiniowania kandydatów na biegłych sądowych w zakresie budownictwa, w tym rekomendowania osób posiadających tytuł rzeczoznawcy budowlanego – członków samorządu zawodowego.
 1. Zadania szczegółowe:
 1. propagowanie idei spotkań na poziomie okręgowym z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej w celu wypracowania wspólnego modelu współpracy, mającego bezpośredni wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego w budownictwie;
 2. kontynuowanie działań mających na celu zachowanie zasady równości stron w umowach na roboty budowlane, zwłaszcza z dużymi inwestorami publicznymi, oraz wzrost znaczenia pozacenowych kryteriów oceny ofert na usługi świadczone przez inżynierów budownictwa;
 3. kontynuowanie i rozwój działań informacyjnych wśród studentów uczelni technicznych oraz kandydatów do uprawnień budowlanych, przybliżających zasady uzyskiwania uprawnień oraz ułatwiających właściwe dokumentowanie praktyki i przygotowanie do egzaminów;
 4. inne, wynikające z aktualnych zmian w otoczeniu samorządu.

 

 1. Działania skierowane do członków samorządu i na ich rzecz:
 1. Podejmowanie działań informacyjnych, przybliżających członkom izby rolę i znaczenie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa dla nich samych oraz warunków wykonywania tego zawodu.
 2. Podejmowanie działań podnoszących samoocenę inżynierów budownictwa, budujących etos ich pracy i społecznej odpowiedzialności oraz poczucie więzi ze środowiskiem zawodowym.
 3. Rozwijanie komunikacji wewnętrznej z członkami samorządu zawodowego, m.in. z wykorzystaniem mediów elektronicznych, w celu upowszechniania rzetelnych informacji oraz pozyskiwania opinii i lepszego wykorzystania potencjału kompetencji członków samorządu w pracach izby.
 4. Promowanie zasad etyki zawodowej, ich upowszechnianie i wspieranie działań sprzyjających dobrym praktykom w tym zakresie.
 5. Działalność szkoleniowa:
 1. rozszerzanie oferty szkoleniowej dla członków izby ze szczególnym uwzględnieniem kursów e-learningowych;
 2. podejmowanie działań mających na celu zwiększenie zainteresowania samokształceniem członków izby;
 3. systematyczna rozbudowa portalu PIIB o moduły przydatne w pracy inżynierów, sukcesywne zwiększanie dostępu elektronicznego do norm, przepisów, programów inżynierskich itp.;
 4. monitorowanie działalności szkoleniowej izby w celu jej doskonalenia, w tym uzyskania wysokiej przydatności oferowanych szkoleń do potrzeb członków izby;
 5. podejmowanie działań na rzecz włączania szerszego kręgu członków izby, zwłaszcza osób rozwijających swoją karierę zawodową, w prace merytoryczne i organizacyjne samorządu zawodowego; doskonalenie narzędzi służących lepszej reprezentacji różnych grup członkowskich w działalności izby.
 1. Kontynuowanie informatyzacji działań administracyjnych, mającej na celu upraszczanie czynności administracyjnych, ułatwianie i przyspieszanie obsługi członków izby.
 2. Kontynuowanie działań zmierzających do zwiększenia udziału izby w polubownym rozstrzyganiu sporów między członkami izby a innymi podmiotami gospodarczymi.
 3. Poszerzanie oferty różnego rodzaju usług, m.in. ubezpieczeniowych, medycznych, handlowych itp., dla inżynierów budownictwa jako członków licznego samorządu zawodu zaufania publicznego.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube