Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Nowy mechanizm finansowania inwestycji drogowych

23.03.2009

Dzięki przyjętemu na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów projektowi nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym tworzymy spójny i bardziej elastyczny system finansowania budowy dróg krajowych, zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - powiedział minister infrastruktury Cezary Grabarczyk 19 marca br. podczas konferencji prasowej w siedzibie resortu.

 

W tym roku planujemy ogłosić 44 przetargi na budowę dróg i autostrad na kwotę ok. 29 mld zł, w 2008 roku podpisaniem umów zakończono 32 przetargi na ponad 14 mld zł, w trakcie procedury przetargowej jest obecnie 30 przetargów – dodał minister. Podczas konferencji omówiono także przyjęte przez rząd projekty ustaw dotyczące Funduszu Kolejowego oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
Wiceminister infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz poinformowała, że korzystanie w pełnym zakresie ze środków budżetu Państwa „usztywnia” i wydłuża wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, przede wszystkim ze względu na procedury budżetowe, nie uwzględniające specyfiki inwestycji liniowych, które co do zasady są inwestycjami wieloletnimi i uzależnionymi m.in. od warunków klimatycznych. Zgodnie z nowym mechanizmem środki na inwestycje na drogach krajowych (budowa i przebudowa) będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). Pozostałe wydatki w zakresie utrzymania i zarządzania drogami krajowymi (w tym przygotowanie inwestycji w zakresie dokumentacji, pozyskanie gruntów, również bieżące utrzymanie i remonty) będą finansowane z budżetu Państwa. Wyjątkiem od tej reguły jest rok 2009, w którym wszystkie wydatki będą mogły być finansowane przez KFD.
 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie mógł zaciągać kredyty, pożyczki i emitować obligacje na rzecz KFD. Jednocześnie na zobowiązania BGK z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji będą mogły być udzielane przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia. Dodatkowo, źródłem zasilania finansowego KFD będą dotacje z budżetu państwa, w tym refundacje pochodzące ze środków UE.
W celu uelastycznienia zarządzania środkami KFD projekt zakłada procedurę uzgadniania przez ministra właściwego do spraw transportu planu finansowego KFD, który ma stanowić podstawę do bieżącego funkcjonowania funduszu oraz do dokonywania wypłat z KFD. Z uwagi na przewidziane w projekcie nowe źródła zasilania KFD (m.in. dotacje z budżetu UE) w ramach procedury uzgadniania planu finansowego zaproponowano udział ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Plan ten będzie z jednej strony instrumentem umożliwiającym sprawne i efektywne zarządzanie środkami funduszu, a z drugiej będzie mechanizmem, za pośrednictwem którego resort infrastruktury będzie mógł kontrolować prawidłową realizację swoich zadań.
W związku z faktem, że obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego emitowane na rzecz KFD należą do bezpiecznych papierów wartościowych w projekcie zaproponowano, aby dopisać je do lokat, które powinny stanowić nie mniej niż 90% wartości aktywów funduszu emerytalnego. Jest to możliwość, a nie obowiązek dla OFE do inwestowania w papiery wartościowe dedykowane KFD – powiedziała wiceminister P. Wolińska-Bartkiewicz.

Rada Ministrów przyjęła również projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o transporcie kolejowym. Celem tych zmian jest uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa, które powstały na mocy porozumienia o usamorządowieniu spółki PKP Przewozy Regionalne, zawartego w grudniu 2008 r. z marszałkami województw. Tym samym rząd pokazuje, że jest wiarygodnym partnerem – powiedział minister Cezary Grabarczyk. - W 2009 r. z Funduszu Kolejowego na wydatki na inwestycje w tabor samorządom zagwarantowane zostało 200 mln zł, natomiast w kolejnych latach do 2015 r. – co roku po 100 mln zł – dodał. Minister poinformował także, że od 2010 r. dodatkowym źródłem dofinansowania kolejowych przewozów samorządowych mają być zwiększone udziały województw we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) z 14 do 14,75%. Z tego tytułu województwa będą zyskiwać rocznie po ok. 0,3 mld zł.
Obecny na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Olgierd Dziekoński wyjaśnił, że celem przyjętego na ostatnim posiedzeniu rządu projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami jest korekta rozwiązań wprowadzonych za pośrednictwem inicjatywy poselskiej, dotyczących sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Zaproponowane przepisy umożliwiają dokonanie oceny energetycznej lokalu mieszkalnego na podstawie oceny energetycznej innego mieszkania z tej samej grupy. Rozszerzają także katalog osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – powiedział wiceminister.
 
Źródło: MI

 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+