Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kalendarium - styczeń

16.02.2012

Kalendarium prawne na styczeń.

styczeń

1.01.2012

weszły w życie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1649)

 

Rozporządzenie określa kwoty wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Kwoty te są aktualizowane co dwa lata. Kwoty określone w niniejszym rozporządzeniu zostały dostosowane do aktualizacji dokonanej pod koniec 2011 r. rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1251/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. dotyczącym progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień.

Zgodnie z rozporządzeniem ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji UE, jeżeli wartość zamówień:

1) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a) 130 000 euro – dla dostaw lub usług,

b) 5 000 000 euro – dla robót budowlanych;

2) udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a) 200 000 euro – dla dostaw lub usług,

b) 5 000 000 euro – dla robót budowlanych;

3) sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a) 400 000 euro – dla dostaw lub usług,

b) 5 000 000 euro – dla robót budowlanych.

Natomiast ogłoszenia dotyczące konkursów przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość konkursów:

1) przeprowadzanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro;

2) przeprowadzanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1 i 3 jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro;

3) przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 400 000 euro.

Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1650)

 

Zgodnie z rozporządzeniem średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,0196. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydro­geologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1714)

 

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 97 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981). Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 299, poz. 1772)

 

Rozporządzenie określa rodzaje materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Przepisy rozporządzenia stosuje się do materiałów geodezyjnych i kartograficznych utrwalonych w dowolnej postaci i formie, w tym na informatycznym nośniku danych, zawierających informacje o obiektach położonych na terenach zamkniętych, jeżeli informacjom o tych obiektach nadano klauzulę tajności.

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 294, poz. 1736)

 

Rozporządzenie nowelizuje załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz.U. Nr 229, poz. 1502).

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1724)

 

Rozporządzenie określa warunki i tryb korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem, a także wzór wniosku o zawarcie umowy o korzystanie z informacji geologicznej, metody szacowania wartości informacji geologicznej oraz szczegółowe wymagania dotyczące wycen informacji geologicznej.   

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696)

 

Rozporządzenie określa wymagania dotyczące projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. Zastępuje ono rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1777). W odniesieniu do dotychczas obowiązują­cego rozporządzenia wprowadzone zmiany polegają m.in. na:

–  obowiązku określenia wpływu projektowanych prac na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000,

– obowiązku określenia rodzaju dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych,

– uwzględnieniu możliwości podpisywania projektów przez osobę posiadającą uznane kwalifikacje geologiczne albo osobę świadczącą usługi transgraniczne na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1656)

 

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 97 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981) i określa szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja geologiczna inna niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska, w tym wzory druków, zestawień i kart dołączanych do dokumentacji.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1657)

 

Rozporządzenie określa: sposób i tryb gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej, organizację i sposób przechowywania informacji geologicznej oraz zakres ochrony informacji geologicznej. Organy administracji geologicznej, stosownie do zakresu swojej właściwości, gromadzą informację geologiczną pochodzącą z bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych i ich wyników oraz przekazywaną przez podmioty wykonujące prace geologiczne przedstawione w formie dokumentacji geologicznych.

Informacja geologiczna gromadzona jest jako:

– dokumentacje geologiczne, dokumentacje wynikowe otworów wiertniczych, dokumentacje wynikowe badań geofizycznych, mapy geologiczne oraz inne dokumenty zawierające informację geologiczną;

– uporządkowane w określonej strukturze zestawienia danych geologicznych, w szczególności zawarte w częściach tabelarycznych dokumentów geologicznych oraz w cyfrowych zbiorach danych;

– próbki geologiczne trwałego przechowywania.

Organy administracji geologicznej umożliwiają nieodpłatne zapoznanie się ze zgromadzoną informacją geologiczną, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych, a także bez prawa pobierania próbek, lub umożliwiają wykonywanie reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych oraz pobieranie próbek geologicznych, z zastrzeżeniem wskazanym w rozporządzeniu.

6.01.2012

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2011 r. Nr 276, poz. 1633)

 

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz. 2063 oraz z 2007 r. Nr 240, poz. 1753). Zmiany dotyczą doprecyzowania obowiązku wyposażenia stacji paliw w urządzenia służące do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu poprzez wskazanie, że urządzenia te przekazują pary do zbiornika magazynowego tych produktów lub do odmierzacza paliw płynnych. Określono minimalną wydajność tych urządzeń oraz nałożono obowiązek informowania konsumentów o funkcjonowaniu systemu odzyskiwania par paliw przez umieszczenie oznaczenia na odmierzaczu. Powyższe urządzenia nie są wymagane dla stacji paliw płynnych, których rzeczywista lub planowana przepustowość rozumiana jako całkowita roczna ilość produktów naftowych I klasy wyładowana na stacji paliw płynnych nie przekracza 100 m3 rocznie lub przekracza 100 m3 rocznie, lecz nie przekracza 500 m3 rocznie, jeżeli stacja paliw płynnych jest usytuowana poza obszarami z zabudową istniejącą, w odległości nie mniejszej niż 50 m od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej. Stacje paliw płynnych użytkowane albo wybudowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, usytuowane poza obszarami z zabudową istniejącą w odległości nie mniejszej niż 50 m od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej, których rzeczywista przepustowość przekracza 3000 m3 rocznie, powinny być do dnia 31 grudnia 2018 r. wyposażone we wskazane urządzenia. Do urządzeń służących do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy instalowanych na stacjach paliw płynnych, których budowy lub przebudowy nie zakończono przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że nie trzeba takich urządzeń montować na stacjach, których rzeczywista lub planowana przepustowość nie przekracza 100 m3 rocznie lub przekracza 100 m3 rocznie, lecz nie przekracza 500 m³ rocznie, jeżeli stacja paliw płynnych jest usytuowana poza obszarami z zabudową istniejącą, w odległości nie mniejszej niż 50 m od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej.

11.01.2012

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 279, poz. 1642)

 

Rozporządzenie przewiduje utworzenie do dnia 31 grudnia 2013 r. bazy danych obiektów topograficznych, zwanej BDOT10k, oraz do dnia 31 grudnia 2014 r. bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, zwanej BDOO. W bazie BDOT10k gromadzone będą informacje o obiektach topograficznych obejmujące: lokalizację przestrzenną obiektów w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, charakterystykę obiektów, kody kartograficzne oraz metadane obiektów. W bazie BDOO będą natomiast gromadzone poddane procesowi generalizacji obiekty BDOT10k. Rozporządzenie określa organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia wskazanych baz danych, a także tryb i standardy techniczne aktualizacji i udostępniania tych baz. Do czasu utworzenia BDOT10k i BDOO mapy topograficzne i mapy ogólnogeograficzne tworzone będą na podstawie danych zgromadzonych w dotychczas prowadzonych zbiorach danych zawierających informacje o obiektach topograficznych i ogólnogeograficznych oraz na podstawie innych materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

 

Aneta Malan-Wijata

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube