Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa autorskiego

10.10.2018

Znajomość orzecznictwa pomaga prawidłowo ocenić analizowaną sprawę.

 

Przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), zwanej dalej ustawą autorską, przewidują ogólne zasady ochrony, dotyczące wszystkich utworów w ogóle. Tylko w niewielkim stopniu przepisy tej ustawy uwzględniają specyfikę utworów z poszczególnych zakresów przedmiotowych, w tym utworów z branży budowlanej.

Dlatego też dla stosowania ustawowych zasad prawa autorskiego istotne znaczenie ma orzecznictwo sądowe. Sądy, odnosząc się do konkretnych stanów faktycznych, w wydawanych w poszczególnych sprawach orzeczeniach określają wskazówki interpretacyjne, wyznaczając sposób rozumienia norm ustawowych. Choć analizując wyroki sądowe, pamiętać należy o indywidualnym ich wymiarze, znajomość orzecznictwa pomaga prawidłowo ocenić analizowaną sprawę i zastosować zbieżną ze stanowiskiem judykatury argumentację, co zwiększa szansę na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w razie wystąpienia z pozwem do sądu.

Poniżej zaprezentowane zostaną wybrane stanowiska - wyrażone w orzeczeniach sądowych, wydanych w ostatnich latach - w sprawach dotyczących praw autorskich do projektów z zakresu budownictwa.

 

© rupbilder - Fotolia.com

 

Dopuszczalność podwójnego ryczałtu

Twórcy projektu, którego majątkowe prawa autorskie zostały naruszone przez inny podmiot, przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu, określone w art. 79 ustawy autorskiej. Aspekt ten został podniesiony w uzasadnieniu wyroku z 28 marca 2017 r. (sygn. akt I ACa 1477/16) Sądu Apelacyjnego w Krakowie - poddał on analizie powyższe roszczenie w kontekście naruszenia praw do projektu architektonicznego.

W przedmiotowej sprawie powód na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy autorskiej domagał się naprawienia wyrządzonej mu szkody przez zapłatę kwoty odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia (gdyż naruszenie było zawinione), jakie w chwili jego dochodzenia byłoby mu należne tytułem udzielenia zgody na korzystanie z jego utworu.

Sąd w tym wyroku zwrócił uwagę na to, że strony postępowania nie dostrzegły skutków prawnych orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2015 r. (sygn. akt SK 32/14), mocą którego roszczenie o trzykrotność stosownego wynagrodzenia, traktowanego jako kategorycznie ujęta, co do wysokości, alternatywa roszczenia odszkodowawczego, zostało uznane za sprzeczne z Konstytucją RP.

Ze względu na to, że Trybunał wypowiedział się odnośnie do trzykrotności stosownego wynagrodzenia, powstały wątpliwości dotyczące możliwości występowania o ryczałtowe odszkodowanie w wysokości dwukrotności stosownego wynagrodzenia, o którym także jest mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy autorskiej.

W wyroku z 28 marca 2017 r. sąd zasygnalizował niewątpliwie istotne w tym kontekście stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrażone w wyroku z 25 stycznia 2017 r. (sygn. akt C-367/15). W wyroku tym potwierdzono zgodność z prawem unijnym polskich przepisów dotyczących możliwości dochodzenia jako odszkodowania za naruszenie praw autorskich podwójnej wartości opłaty licencyjnej.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube